Archive for február, 2013

Podmienky ktoré treba splniť aby Windows 8 aplikácia prešla schvaľovacím procesom

26. februára 2013

1. Aplikácia pre Windows Obchod musí prinášať zákazníkom pridanú hodnotu.

1.1 Vaša aplikácia musí ponúknuť zákazníkom jedinečnú kreatívnu hodnotu, nástroj, alebo pomôcku vo všetkých jazykoch a na všetkých trhoch, ktoré podporuje

1.2 Vaša aplikácia musí byť plne funkčná, od okamihu kedy si ju zákazník nainštaluje z Windows Obchodu

Ak testeri nadobudnú dojem, že aplikácia je nefunkčná, alebo neúplná, vaša aplikácia certifikačným procesom neprejde. Preto aplikáciu pred odoslaním do Windows Store dôkladne otestujte. V komentári pre testerov im poskytnite informácie, ktoré potrebuje aby mohli vašu aplikáciu otestovať. Napríklad, ak vaša aplikácia vyžaduje prihlasovacie údaje, vytvorte pre testera demo účet. Ak vaša aplikácia vyžaduje prístup k serveru, poskytnite informáciu ako má aplikácia fungovať.

1.3 Ak má vaša aplikácia skúšobnú verziu, jej funkcionalita musí v primeranom rozsahu zodpovedať funkciám plnej verzie. V skúšobnej verzii môže byť obmedzený prístup k niektorým funkciám aplikácie alebo môže byť fungovanie aplikácie obmedzené časovo.

1.4 Každá aplikácia musí po inštalácii zobraziť len jednu aktívnu dlaždicu. Obrázok na dlaždici by mal aplikáciu výstižne charakterizovať – mal by mať logickú súvislosť s obsahom aplikácie.

2. Aplikácia pre Windows Obchod môže zobrazovať reklamy, ale musí poskytovať viac (funkcionality, prínosu…), než len zobrazenie reklamy, či zobrazenie obsahu webovej stránky.

2.1 Vaša aplikácia nesmie zobrazovať iba reklamy. Ak vaša aplikácia obsahuje alebo zobrazuje reklamy, musí poskytovať aj ďalšie funkcie, nielen reklamu.

2.2 Reklamy vo vašich aplikáciách musia byť v súlade so zásadami obsahu, ktoré sú popísané v kapitole 5 a musia byť vhodné pre globálne použitie.

2.3 Vaše aplikácie nesmie používať svoj popis, aktívne dlaždice, oznámenia, alebo panely aplikácie, či swipe interakciu (nájazd prstom na plochu dotykového displeja) na zobrazenie reklamy.

2.4 Primárna funkcionalita musí prebiehať v prostredí aplikácie.

2.5 Reklamy nesmú spúšťať programový kód, ktorý nepochádza od poskytovateľa reklamy

3. Aplikácie pre Windows Obchod sa musia správať predvídateľným spôsobom.

3.1 K implementáciu funkcií aplikácie pre Windows Store musíte používať len rozhranie API Windows Runtime. Aplikácia môže závisieť len na softvéri, ktorý je ponúkaný vo Windows Obchode. Nesmú komunikovať s aplikáciami a službami klasickej pracovnej plochy a to ani prostredníctvom súborov a kľúčov registra.

3.2 Aplikácia nesmie prestať reagovať, nečakane skončiť, alebo obsahovať programové chyby

3.3 Aplikácia musí poskytnúť rovnaké používateľské skúsenosti na všetkých typoch procesorov, ktoré podporuje. Ak aplikácia má iné užívateľské rozhranie alebo funkcie, keď beží na rôznych typoch procesorov, je potrebné definovať samostatnú aplikáciu pre každý typ procesora a popísať rozdiely v popise každej aplikácie.

3.4 Aktualizácia nesmie spôsobiť pokles funkcionality aplikácie spôsobom, ktorý by bol neočakávaný, alebo neprimeraný

3.5 Aplikácia musí plne podporovať ovládanie dotykom, klávesnicou a myšou. Aplikácia musí poskytnúť vizuálnu spätnú väzbu, keď sa užívatelia dotknú interaktívnych prvkov (veľmi dôležitá požiadavka). Aplikácia nesmie použiť gesto interakcie odlišným spôsobom, než toto gesto systém Windows tradične používa.

3.6 Aplikácia musí používať mechanizmy poskytované systémom pre funkcie, pre ktoré takéto mechanizmy v systéme existujú. Aplikácia musí podporovať režim prichytenia. V orientácii na šírku musí fungovať už v rozlíšení 1024 x 768. Aplikácia musia zostať funkčná, keď ju používateľ prichytí alebo zruší jej prichytenie. Aplikácia sa nesmie programovo zatvárať ani ponúkať prvky používateľského rozhrania pre svoje zatvorenie. Správa priebehu procesu vo Windows 8 zatvára aplikácie pre Windows Obchod automaticky. Aplikácia musí podporovať pozastavenie a obnovenie do rozumného stavu. Ak aplikácia má implementovanú hornú aplikačnú lištu musí sa táto dať zobraziť gestom potiahnutím prstom zhora nadol.

3.7 V aktuálnej verzii je toto kritérium odstránené.

3.8 Aplikácia musí spĺňať základné kritériá výkonu aj na menej výkonnom počítači. Aplikácia musí začať fungovať do 5 sekúnd. Musí sa pozastaviť do dvoch sekúnd, alebo rýchlejšie.

3.9 Všetka logika musí vychádzať od vašej aplikácie a byť umiestnená v jej rámci. Aplikácia sa nesmie pokúšať o zmenu alebo rozšírenie obsahu balíčka prostredníctvom akejkoľvek formy dynamického zahrnutie kódu alebo dát, pri ktorom by sa zmenil spôsob interakcie aplikácie s prostredím Windows Runtime alebo jej správanie. Nie je napríklad povolené stiahnuť vzdialený skript a potom ho spustiť v miestnom kontexte balíčka aplikácie.

3.10 Aplikácia Direct3D musí podporovať minimálnu úroveň funkčnosti Táto požiadavka platí, ak vaša aplikácia využíva špecifické funkcie 3D grafického hardvéru. Ak vaša aplikácia obsahuje balíček ARM alebo neutrálny balík, musí podporovať úroveň funkčnosti Direct3D 9_1.

3.11 Ak vaša aplikácia obsahuje súčasti prostredia Windows Runtime, musí zodpovedať systému typov prostredia Windows Runtime.

4. Aplikácie pre Windows Obchod sú riadené používateľom.

4.1 Vaše aplikácie musia spĺňať nasledujúce požiadavky v súvislosti s ochranou osobných údajov:

4.1.1 Ak vaša aplikácia môže pracovať v sieti, musí obsahovať vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov. Ak môže z technického hľadiska prenášať dáta, musíte dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Musíte tiež zabezpečiť prístup k svojim zásadám ochrany osobných údajov na stránke Popis aplikácie dostupnej z nastavenia aplikácie. Vaše zásady ochrany osobných údajov musí informovať používateľa o osobných informáciách prenášaných aplikáciou a o spôsobe ich použitia, uloženia, zabezpečenia a sprístupnenia. Podmienky musia popisovať, akými spôsobmi si môžu užívatelia udržať kontrolu nad použitím a zdieľaním svojich informácií a ako k svojim informáciám môžu získať prístup. Vaše podmienky musia byť v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

4.1.2 Vaša aplikácia si musí vyžiadať výslovný súhlas so zdieľaním osobných údajov. Osobné údaje zákazníka môže publikovať do nejakej služby alebo zdieľať s inou osobou jedine po získaní výslovného súhlasu. Výslovný súhlas znamená, že vám zákazník výslovne udelí oprávnenie k požadovanej aktivite potom, čo:

a) Popíšete zákazníkovi, ako budú údaje používané alebo zdieľané.

b) Poskytnete zákazníkovi mechanizmus, pomocou ktorého môže neskôr toto oprávnenie odvolať a vyjadriť výslovný nesúhlas, pričom bude môcť aplikáciu naďalej používať. Ak vaša aplikácie publikuje osobné údaje nejakej osoby, ale táto osoba nie je zákazník, musíte získať výslovný písomný súhlas s publikovaním takýchto osobných údajov a osobe, ktorej údaje sú zdieľané, musíte umožniť kedykoľvek súhlas odvolať.

Medzi osobné údaje patria všetky údaje a dáta, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu osoby. Medzi osobné údaje patrí napríklad kontakty, fotky, telefónne číslo, zvukové a obrazové záznamy, poloha, SMS alebo iná textová komunikácia, obrázky pracovnej plochy počítača alebo zábery spustených aplikácií, jedinečné identifikátory založené na hardvéri počítača alebo (v niektorých prípadoch) kombinovaná história prehliadania.

4.2 Vaša aplikácia musí rešpektovať systémové nastavenia týkajúca sa oznámení a zostať funkčná, aj keď sú oznámenia zakázané a to vrátane prezentácie reklamných oznámení.

4.3 Aplikácia nesmie ohroziť ani narušiť zabezpečenie alebo funkčnosť operačného systému Windows. . Nesmie byť vstupným bodom pre vírusy, malware alebo iný škodlivý softvér. Aplikácia nesmie meniť alebo odstraňovať zákazníkove údaje bez jeho súhlasu.

4.4 Aplikácia nesmie byť navrhnutá alebo inzerovaná s cieľom uskutočňovať alebo podporovať úlohy, ktoré by mohli viesť k fyzickému zraneniu zákazníka alebo akejkoľvek inej osoby. Týka sa to hlavne aplikácií ovládajúcich externé zariadenia (roboty…).

4.5 Aplikácia musí zákazníka chrániť pred neúmyselnými prenosmi veľkých objemov dát cez siete s tarifikáciou podľa objemu prenesených údajov. Musí umožniť schválenie takéhoto prenosu. Týka sa to hlavne multimédií. Ak je počítač pripojený k sieti s meraním dát, musí aplikácia získať povolenie od zákazníka alebo počkať, kým nebude mať prístup k neobmedzenej sieti, ak chce vykonať akúkoľvek synchronizáciu, nahrávanie alebo stiahnutie, ktoré by vyžadovali prenesenie väčšieho objemu dát, než určuje nastavenie Windows. Ak je v takejto sieti prekročený limit objemu dát, musí aplikácia získať povolenie od zákazníka k akémukoľvek prenosu dát s objemom väčším ako 1 MB

4.6 Ak aplikácia používa Windows Notification Service (WNS), musí spĺňať požiadavky tejto služby. Do oznámení nesmiete zahrnúť žiadne informácie, ktoré by zákazník mohol oprávnene považovať za dôverné alebo citlivé.

4.7 Ak používate iného komerčného sprostredkovateľa transakcií, musíte pri transakcii alebo pri zhromažďovaní informácií o platbe od zákazníka tohto sprostredkovateľa identifikovať. Ak vaša aplikácia používa pre nákupy z aplikácie Windows.ApplicationModel.Store, môžete využiť ním poskytované správy. Ak vaša aplikácia pre nákupy z aplikácie alebo zhromažďovanie platieb používa akúkoľvek inú metódu, musí aplikácia zákazníkovi zobraziť správu s oznámením, kto za transakciu zodpovedá.

4.8 Vaša aplikácia musí pred vykonaním komerčnej transakcie vyzvať užívateľa na overenie. Aplikácia môže používateľovi ponúknuť možnosť uloženia overovacích údajov, ale používateľ musí mať možnosť vyžadovať overenia pri každej transakcii alebo vypnúť transakcie z aplikácie.

4.9 Ak vaša aplikácia zhromažďuje informácie o kreditných kartách alebo na spracovanie platieb využíva tretiu stranu, ktorá zhromažďuje informácie o kreditných kartách, musí spracovanie platieb spĺňať kritériá aktuálneho štandardu PCI Data Security Standard (PCI DSS)

5. Aplikácie pre Windows Store musia byť vhodné na globálne nasadenie

Pretože aplikácie v systéme Windows Store sú používané po celom svete, musia vyhovovať multi kultúrnemu prostrediu.

5.1 Aplikácia musí zodpovedať vašim deklaráciám týkajúcich sa obsahového a vekového hodnotenia a metadáta musia byť vhodné pre všetkých užívateľov. Nie sú povolené aplikácie s hodnotením vyšším ako PEGI 16, ESRB MATURE. Metadáta a ďalší obsah odosielaný spoločne s aplikáciou môžu obsahovať iba obsah, ktorý by získal hodnotenie PEGI 12, ESRB Everyone, Windows Store 12 + alebo nižšie.

5. Windows Store aplikácie musia byť vhodné pre globálne publikum

5.1 Aplikácia nesmie obsahovať obsah pre dospelých. Aplikácie s ratingom nad PEGI 16 nie sú povolené.

5.2 Aplikácia nesmie obsahovať propagáciu diskriminácie, nenávisti alebo násilia na základe členstva v určitej rasovej, etnickej, národnostnej, jazykovej, náboženskej či inej sociálnej skupine, alebo na základe pohlavia, veku, alebo sexuálnej orientácie

5.3 Aplikácia nesmie obsahovať obsah alebo funkcie, ktoré podporujú, idealizujú, prípadne uľahčujú nezákonnú činnosť v reálnom svete.

5.4 Vaša aplikácia nesmie obsahovať alebo zobraziť obsah, ktorý by rozumný človek považoval za obscénny

5.5 Aplikácia nesmie obsahovať ani zobraziť obsah, ktorý je protiprávny, hanlivý, urážlivý, výhražný, alebo ohováračský

5.6 Aplikácia nesmie propagovať ani uľahčovať nadmerné alebo nezodpovedné užívania alkoholu alebo tabakových výrobkov, drog alebo zbraní

5.7 Aplikácie nesmie obsahovať nič, čo podporuje, idealizuje, uľahčuje extrémne alebo bezdôvodné násilie, porušovanie ľudských práv, alebo vytvorenie, či používanie zbraní proti osobe alebo zvieraťu v reálnom svete .

5.8 Vaše aplikácie nesmie obsahovať nadmerný alebo zbytočne vulgárnu obsah, ktorý by niekto mohol považovať za rúhanie.

6. Aplikácie vo Windows Store musia byť ľahko rozpoznateľné a pochopiteľné.

6.1 Vaša aplikácia musí mať jedinečný názov v celom Windows Obchode.

6.2 Aplikácia musí mať odporúčanie vhodnosti pre príslušný vek. Je potrebné predložiť hodnotenie tretích strán pre vaše aplikácie, ak ich máte. Ak vaša aplikácia poskytuje používateľovi neriadený prístup k online sociálnym sieťam alebo neriadené zdieľanie osobných údajov s tretími stranami, medzi ktoré patrí aj iní hráči alebo osoby, s ktorými sa používateľ zoznámi online, musíte jej vo Windows Obchode priradiť vekové hodnotenie aspoň 12 +. Aby takéto aktivity boli považované za “riadené”, musí aplikácia zahŕňať funkcie rodičovskej kontroly, ktoré pred použitím týchto funkcií zdieľanie vyžadujú súhlas rodiča. Tieto funkcie musíte uviesť a vysvetliť ich funkčnosť v Poznámkach pre testerov.

Všeobecne nie sú povolené aplikácie s hodnotením vyšším ako ESRB MATURE.

6.3 Ste povinní zabezpečiť technickú podporu aplikácie. Ak vaša aplikácia vyžaduje overenie, napríklad používateľa alebo názov konta a heslo, je nutné poskytnúť mechanizmus pre načítanie informácií účtu, napríklad prostredníctvom e-mailového účtu alebo telefónu a reagovať na požiadavky zákazníkov do 24 hodín.

6.4 Je potrebné uviesť vašu aplikáciu aspoň v jednom z geografických trhov Windows Obchodu.

6.5 Je potrebné lokalizovať vašu aplikáciu pre všetky jazyky, ktoré podporuje. Ak aplikácia obsahuje funkcie alebo obsah obmedzený na určité regióny, musia byť tieto obmedzenia jasne vyznačená na stránke s popisom aplikácie. Zákazníkom je potrebné poskytnúť úplný opis aplikácie vo všetkých jazykoch, ktoré deklarujete v jej balíku.

6.6 Prehlásenia v súvislosti s aplikáciou a popis musí byť v súlade s vyhláseniami Windows Obchodu a s kvalitou aplikácie. Deklarované schopnosti musí byť v súlade s našimi vyhláseniami o schopnostiach aplikácie

6.7 Je potrebné popísať všetky zmeny v aplikácii pri odoslaní aktualizácie

6.8 Je potrebné zadať aspoň jeden screenshot z vašej aplikácie vo formáte PNG a rozlíšení 1366×768. Obrázok musí byť vhodný pre osoby do 12 rokov a musí mať popis v príslušnom jazyku. Snímky obrazovky vylepšené v grafických programoch nie sú povolené, pokiaľ nie sú jasne označené ako takto vylepšené.

6.9 Balíky aplikácie musia mať správne aplikačné manifesty.

6.10 Vaše balíky musia byť správne formátované.

6.11 Kategória a podkategória musí zodpovedať charakteru a účelu vašej aplikácie

Reklamy

Články z tohto blogu sú dostupné aj cez Windows 8 aplikáciu

25. februára 2013

Vo Windows obchode je Release2 mojej aplikácie http://apps.microsoft.com/windows/app/ms-tech-novinky-a-podujatia/2d642090-db95-4496-84bb-261604595cc9 , ktorá prezentuje informácie z technologických komunít Microsoftu, upútavky na podujatia (momentálne je táto sekcia plnne venovaná podujatiu TechDays 2013) a články z tohto blogu.

Druhá verzia aplikácie Blog Branislava Ráca

19. februára 2013

Vo Windows obchode je druhá dizajnovo vylepšená verzia mojej aplikácie Blog Branislava Ráca

http://apps.microsoft.com/windows/app/blog-branislava-raca/4f4808a8-12b1-4d76-bb40-94809fc2d703

Dátový model pre aplikácie Grid App a Split App

17. februára 2013

Šablóny projektu Grid App a Split App obsahujú zložku DataModel. Ako vyplýva z názvu, obsahuje triedy tvoriace dátový model a metódy ktoré generujú údaje pri behu aplikácie a aj pri jej návrhu. Po vytvorení projektu sú všetky triedy a statické údaje tvoriace dátový model aplikácie v súbore SampleDataSource.cs / vb / cpp. Vašou úlohou podľa zamerania aplikácie je nahradiť vzorové statické údaje reálnymi, alebo pripojiť aplikáciu na zdroj dynamických údajov.

Statické a dynamické údaje

Prvý prípad, teda statické údaje, ktoré si aplikácia “nesie so sebou” prichádza do úvahy vtedy ak bude fungovať zo statickým zdrojom údajov. Takto je možné prezentovať údaje ktoré sa časom nemenia, napríklad vtipy, citáty, kuchárske recepty a podobne. Ak bude aplikácia prezentovať správy o počasí, blogové príspevky, tweety a podobne, musí byť statický dátový model nahradený dynamickým, inak povedané dátový model obsahuje len definície štruktúr údajov a ich prípadné konverzie. Samotné údaje si aplikácia po každom spustení načíta z internetu, napríklad vo formáte JSON, RSS, XML, či v špeciálnom formáte definovanom pre konkrétnu aplikáciu. Prechod na dynamický zdroj údajov si vyžaduje len pridanie asynchrónnej metódy na ich načítanie a prípadnú zmenu atribútov tried, ktoré tvoria dátový model.

Aplikácie vytvorená podľa šablón Grid App s Split App predpokladajú že jednotlivé položky údajov budú logicky usporiadané v skupinách, pričom skupiny a položky sú na úrovni dátového modelu vnútorne prepojené.
Pri návrhu používateľského rozhrania je potrebné zabezpečiť, aby názvy atribútov dátového modelu korešpondovali s objektami pre ich zobrazenie.
vlastností patriacich k vašim vlastným dátam boli mapované na názvy vlastností, ktoré táto šablóna používa. Názvy používané touto šablónou môžete zmeniť, ale vyžaduje to prejsť väčšiu časť kódu. V tejto téme si ukážeme pár príkladov, ako na to.

Triedy dátového modelu
Súbor SampleDataSource po vytvorení projektu podľa šablón Grid App s Split App obsahuje štyri triedy:

 • SampleDataCommon,
 • SampleDataItem,
 • SampleDataGroup
 • SampleDataSource

triedy SampleDataItem a SampleDataGroup rozširujú triedu SampleDataCommon.

public abstract class SampleDataCommon : GridApp2.Common.BindableBase …
public class SampleDataItem : SampleDataCommon…
public class SampleDataGroup : SampleDataCommon …

SampleDataCommon – obsahuje vlastnosti spoločné pre skupiny aj položky. Zahŕňajú členské premenné pre unikátne ID, názov, podtitul, popis a obrázok. V originálnej terminológii sa jedná o atribúty UniqueId, Title, Subtitle, ImagePath a Description. Trieda je odvodená od BindableBase, ktorá je definovaná v zložke Common, v súbore BindableBase. Cs |. Vb |. Cpp |. H a implementuje metódy triedy INotifyPropertyChanged.

SampleDataItem rozširuje triedu SampleDataCommon pridaním ďalších vlastností, ktoré majú len objekty skupiny, ale nemá ich skupina ako taká. Obsahuje aj atribút príslušnosti k skupine.

SampleDataGroup rozširuje triedu SampleDataCommon o vlastnosti, ktoré má skupina, ale nemajú ich objekty. Predovšetkým je to kolekcia položiek s výstižným názvom Items a TopItems, ktorá zapuzdruje len 12 objektov, ktoré sa v aplikácii typu Grid App zobraznia na hlavnej stránke v každej kategórii. Napríklad 12 posledných blogových príspevkov a podobne.

SampleDataSource vytvára kolekciu skupín položiek buď s pevne daným statickým obsahom, alebo dynamickými údajmi. Ak sa Inicializuje s údajmi zástupných symbolov a nie s živými prevádzkovými údajmi tak bude poskytovať údaje nielen pri spustení, ale aj počas návrhu.

Ak sa pripájate k dynamickému zdroju údajov a webe, ktoré možno nie sú v okamihu návrhu k dispozícii, alebo sa nenačítajú dosť rýchlo, môžete použiť nasledujúcu programovú konštrukciu, ktorá poskytne v dobe návrhu vzorové údaje, aby ste videli ich grafickú interpretáciu.

public SampleDataSource()
{
  if (Windows.ApplicationModel.DesignMode.DesignModeEnabled)
  {
    //načítanie reálnych údajov
  }
  else
  {
    //vzorové údaje zobrazené počas návrhu
  }
}

Údaje sú umiestnené v objektoch typu ObservableCollection

private ObservableCollection<SampleDataItem> _items = new
ObservableCollection<SampleDataItem>();
public ObservableCollection<SampleDataItem> Items
{
  get { return this._items; }
}

Ukážkové údaje po vytvorení projektu obsahujú statické dáta sú vo forme textových reťazcov.

public SampleDataSource()
{
String ITEM_CONTENT = String.Format(“Item Content:
{0}\n\n{0}\n\n{0}\n\n{0}\n\n{0}\n\n{0}\n\n{0}”,
“Curabitur class aliquam …”);
var group1 = new SampleDataGroup(“Group-1”,
“Group Title: 1”,
“Group Subtitle: 1”,
“Assets/DarkGray.png”,
“Group Description: Lorem ipsum dolor sit amet..”);

group1.Items.Add(new SampleDataItem(“Group-1-Item-1”,
“Item Title: 1”,
“Item Subtitle: 1”,
“Assets/LightGray.png”,
“Item Description: Pellentesque porta, mauris quis interdum …”,
ITEM_CONTENT,
group1));

this.AllGroups.Add(group1);

}

Používateľské rozhranie Windows 8 aplikácie podľa šablóny Split App.

16. februára 2013

Domovská stránka šablóny zobrazuje zoznam skupín, napríklad agregované RSS zdroje správ. Keď používateľ klikne na niektorú skupinu, tvorí stránku s rozdeleným zobrazením objektov. Aj šablóna Split Apllication je typické master-detail zobrazenie použiteľné na ponuky a zoznamy rôzneho druhu. Vľavo môže byť zoznam osôb, mailových správ, produktov aj s obrázkami a vpravo sa aktuálne zobrazia informácie o vyselektovanej entite.

Šablóna Split App obsahuje XAML stránky:

 • App.xaml – stránka ktorá sa načíta ako prvá po spustení aplikácie, obsahuje definície štýlov, resourceov a podobne. Táto stránka neobsahuje žiadny vizuálny obsah a ani sa nezobrazí
 • ItemsPage.xaml – domovská stránka aplikácie, ktorá sa zobrazí po spustení. Umožňuje používateľovi zobraziť skupiny a prejsť na stránku podrobností skupiny.
 • SplitPage.xaml – stránka zobrazuje zoznam položiek vľavo a detail vybranej položky vpravo.

Ku XAML stránkam sú priradené súbory s kódom aplikačnej logiky

 • App.xaml.cs |. Vb |. Cpp |. H – definuje správanie aplikácie po spustení.
 • ItemsPage.xaml.cs |. Vb |. Cpp |. H – definuje správanie domovskej stránky.
 • SplitPage.xaml.cs |. Vb |. Cpp |. H – definuje správanie stránky podrobností skupiny.
 • SampleDataSource.cs |. Vb |. Cpp |. H – objekt zdroja údajov na ktorý sú napojené vizuálne prvky na XAML stránkach.

Aj v tomto prípade budú mať najväčšiu vypovedaciu hodnotu komentované obrázky novej aplikácie vytvorenej podľa príslušnej šablóny.

Používateľské rozhranie Windows 8 aplikácie podľa šablóny Grid App

16. februára 2013

Šablóna je určená pre aplikácie, ktoré prezentujú trojúrovňovú hierarchia. Ako príklad uvediem publikačný portál. Na najvyššej úrovni sú články rozdelené do kategórií, ma nižšej úrovni hierarchie sa zobrazujú články vo vybranej kategórii a na najnižšej úrovni sa zobrazí kontext článku.

Po spustení aplikácie sa zobrazí domovská stránka, na ktoré sa zobrazuje zoznam skupín. Vo všeobecnosti je skupina pomenovaná množina, ktorá zapuzdruje objekty rovnakého typu. U publikačného portálu to môžu byť správy z domova, zo zahraničia, športové správy, kultúrna rubrika, inzeráty a podobne. Ak užívateľ niektorú skupinu vyberie, aplikácia otvorí stránku na ktorej je zobrazená vľavo charakteristika skupiny, či už slovne, obrázkom, alebo kombináciou textu a obrázku. Zoznam položiek sa zobrazí na pravej strane. Konkrétnu položku môže používateľ vybrať buď na domovskej stránke, alebo na stránke skupiny. V oboch prípadoch sa otvorí celostránkové zobrazenie s podrobnosťami o položke. V prípade publikačného portálu sa zobrazí text článkuŠablóna Grid App obsahuje XAML stránky:

 • App.xaml – stránka ktorá sa načíta ako prvá po spustení aplikácie, obsahuje definície štýlov, resourceov a podobne. Táto stránka neobsahuje žiadny vizuálny obsah a preto sa znej nič nezobrazí.
 • GroupedItemsPage.xaml – domovská stránka aplikácie, ktorá sa zobrazí po spustení. Umožňuje používateľovi zobraziť skupiny a položky a buď výberom položky prejsť na jej celostránkové zobrazenie, alebo výberom skupiny (kliknutím na názov skupiny v hornej časti stránky) prejsť na stránku podrobností skupiny. Táto stránka zobrazuje len niekoľko položiek z každej skupiny. Implicitne sa zobrazuje 6 položiek
 • GroupDetailPage.xaml – stránka zobrazuje podrobnosti o skupine vľavo a zoznam položiek vpravo. Výberom položky sa používateľ naviguje na jej celostránkové zobrazenie.
 • ItemDetailPage.xaml – celostránkové zobrazenie vybranej položky.

Ku XAML stránkam sú priradené súbory s kódom aplikačnej logiky

 • App.xaml.cs |. Vb |. Cpp |. H – definuje správanie aplikácie po spustení.
 • GroupedItemsPage.xaml.cs |. Vb |. Cpp |. H – definuje správanie domovskej stránky.
 • GroupDetailPage.xaml.cs |. Vb |. Cpp |. H – definuje správanie stránky podrobností skupiny.
 • ItemDetailPage.xaml.cs |. Vb |. Cpp |. H – definuje správanie celostránkového zobrazenia položky.
 • SampleDataSource.cs |. Vb |. Cpp |. H – objekt zdroja údajov na ktorý sú napojené vizuálne prvky na XAML stránkach.

Väčšiu vypovedaciu hodnotu než podrobný popis prvkov budú mať pre niekoho komentované obrázky novej aplikácie vytvorenej podľa príslušnej šablóny.Zatiaľ čo v aplikácii typu publikačný portál na predchádzajúcom obrázku poznáte pôvod v šablóne Grid App na prvý pohľad, nasledujúca aplikácia taktiež profituje z možností zobrazovania hierarchicky štruktúrovaných objektov, no dizajn šablóny Grid App je prispôsobený námetu. Námetom je prezentovanie slovenských aplikácií vo Windows Obchode a aplikácie sú podobne ako v obchode rozdelené do kategóriíK dispozícii sú jazykové balíky pre systémy Windows 8 a Windows RT

4. februára 2013

Pre počítače so systémom Windows 8 a Windows RT sú k dispozícii jazykové balíky, ktoré je možné nainštalovať pomocou ovládacieho panela jazykov na pracovnej ploche.

Postup je popísaný na http://support.microsoft.com/kb/2607607/sk

Pokročilé nastavenia Windows 8

3. februára 2013

Pri používaní počítača, alebo tabletu s operačným systémom Windows 8 sa občas dostanete do situácie, v ktorej potrebujete nastaviť niektoré parametre nad rámec možností, ktoré poskytuje dialóg pre nastavenie v desktopovom režime, či obrazovka “Nastavenie PC” v novom používateľskom rozhraní. V predchádzajúcich verziách Windows sa obrazovka pre pokročilé nastavenie systému dala zobraziť stlačením klávesu F8 na začiatku spúšťania operačného systém. Nábeh Windows 8 je taký rýchly, že táto možnosť sa nedala využiť a Microsoft ju nahradil dvomi inými spôsobmi.

 • Ak ešte nie ste prihlásení v systéme, na prihlasovacej obrazovke kliknite na ikonu napájania, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na tlačidlo “Reštartovať”
 • Ak už ste prihlásení, aktivujte panel kľúčových tlačidiel (potiahnutím prsta od pravého okraja obrazovky dovnútra, alebo premiestnením kurzora myši do pravého dolného rohu) a aktivujte položku “Zmeniť nastavenia počítača”. Na obrazovke “Nastavenie PC” kliknite na položku “Všeobecné”. Následne v sekcii “Rozšírené spustenie” aktivujte položku “Reštartovať teraz”.

Po reštarte sa zobrazí modrá obrazovka “Výber možnosti”. Položka “Používanie zariadenia” umožní konfiguráciu pokročilých možností spúšťania z externých zariadení.

Ak aktivujete položku “Riešiť problémy”, máte možnosť obnovenia PC, vynulovania jeho nastavenia a ďalšiu ponuku, ktorá sa zobrazí po kliknutí na položku “Rozšírené možnosti”

Ak máte problémy s počítačom, môžete sa pokúsiť obnoviť ho, prípadne obnoviť alebo vynulovať jeho nastavenie. Na obrazovke “Rozšírené možnosti” máte k dispozícii obnoviť systém pomocou niektorého z bodov obnovenia, alebo obnoviť systém zo súboru s obrazom systému. Aký je t vom rozdiel? Obnovenie počítača znamená vrátenie nedávnych zmien v systéme. Obnovením nastavenia počítača sa preinštaluje systém Windows a ponechajú sa vaše osobné súbory, nastavenia, všetky aplikácie dodané s počítačom a aplikácie nainštalované zo služby Windows Obchod. Vynulovaním nastavenia počítača sa preinštaluje systém Windows, a zároveň sa odstránia aj všetky súbory, nastavenia a aplikácie, okrem aplikácií dodaných spolu s operačným systémom, prípadne aplikácií dodaných s počítačom.

Ak aktivujete voľbu “Nastavenie spustenia”, počítač sa znovu reštartuje a zobrazí sa ďalšia ponuka z ktorej si môžete vybrať požadovanú voľbu pomocou kláves F1 až F10.

K dispozícii sú tieto nastavenia:

Režim ladenia – operačný systém sa spustí v režime pokročilého riešenia problémov určenom pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Povolenie zapisovania pri spúšťaní – počas púšťania sa vytvorí súbor ntbtlog.txt, v ktorom sú údaje o všetkých ovládačoch nainštalovaných pri spustení systému, ktoré by mohli byť užitočné na analýzu a následné pokročilé riešenie problémov.

Povolenie videa s nízkym rozlíšením – operačný systém sa spustí s využitím základného ovládača grafickej karty v režime nízkeho rozlíšenia (640×480) a základného nastavenia obnovovacej frekvencie obrazovky.

Núdzový režim – operačný systém sa spúšťa iba s minimálnym, nevyhnutne nutným počtom ovládačov a služieb. Ak sa pri spustení v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení a služby.

Núdzový režim s použitím siete – operačný systém sa spustí v núdzovom režime spolu so sieťovými ovládačmi a službami potrebnými na prístup na internet a k ďalším počítačom v sieti.

Núdzový režim s príkazovým riadkom – spustí operačný systém v núdzovom režime iba s oknom príkazového riadka, bez ostatných záležitostí používateľského rozhrania Windows. Táto možnosť je samozrejme určená iba pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov.

Zákaz vynútenia podpisu ovládača – predvoľba umožňuje inštaláciu ovládačov, ktoré obsahujú neplatné podpisy.

Zákaz antimalvérovej ochrany pri spúšťaní počítača – zabraňuje spusteniu antimalvérového ovládača aktivovaného na začiatku spúšťania operačného systému čím sa umožní aj inštalácia ovládačov, ktoré môžu obsahovať malvér. Túto možnosť veľmi dobra zvážte. Dôrazne ju neodporúčam.

Zákaz automatického reštartovania po zlyhaní – zabráni automatickému reštartovaniu systému ak niektorá chyba spôsobila zlyhanie Windows. Túto možnosť vyberte len v prípade, že došlo k zacykleniu nábehu systému Windows, t. j. keď nastane zlyhanie systému Windows, systém sa pokúsi reštartovať a opätovne nastane jeho zlyhanie.

Režim obnovenia adresárových služieb – spustí radič domény systému Windows so službou Active Directory, aby bolo možné obnovenie adresárovej služby. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov.