Podmienky ktoré treba splniť aby Windows 8 aplikácia prešla schvaľovacím procesom

1. Aplikácia pre Windows Obchod musí prinášať zákazníkom pridanú hodnotu.

1.1 Vaša aplikácia musí ponúknuť zákazníkom jedinečnú kreatívnu hodnotu, nástroj, alebo pomôcku vo všetkých jazykoch a na všetkých trhoch, ktoré podporuje

1.2 Vaša aplikácia musí byť plne funkčná, od okamihu kedy si ju zákazník nainštaluje z Windows Obchodu

Ak testeri nadobudnú dojem, že aplikácia je nefunkčná, alebo neúplná, vaša aplikácia certifikačným procesom neprejde. Preto aplikáciu pred odoslaním do Windows Store dôkladne otestujte. V komentári pre testerov im poskytnite informácie, ktoré potrebuje aby mohli vašu aplikáciu otestovať. Napríklad, ak vaša aplikácia vyžaduje prihlasovacie údaje, vytvorte pre testera demo účet. Ak vaša aplikácia vyžaduje prístup k serveru, poskytnite informáciu ako má aplikácia fungovať.

1.3 Ak má vaša aplikácia skúšobnú verziu, jej funkcionalita musí v primeranom rozsahu zodpovedať funkciám plnej verzie. V skúšobnej verzii môže byť obmedzený prístup k niektorým funkciám aplikácie alebo môže byť fungovanie aplikácie obmedzené časovo.

1.4 Každá aplikácia musí po inštalácii zobraziť len jednu aktívnu dlaždicu. Obrázok na dlaždici by mal aplikáciu výstižne charakterizovať – mal by mať logickú súvislosť s obsahom aplikácie.

2. Aplikácia pre Windows Obchod môže zobrazovať reklamy, ale musí poskytovať viac (funkcionality, prínosu…), než len zobrazenie reklamy, či zobrazenie obsahu webovej stránky.

2.1 Vaša aplikácia nesmie zobrazovať iba reklamy. Ak vaša aplikácia obsahuje alebo zobrazuje reklamy, musí poskytovať aj ďalšie funkcie, nielen reklamu.

2.2 Reklamy vo vašich aplikáciách musia byť v súlade so zásadami obsahu, ktoré sú popísané v kapitole 5 a musia byť vhodné pre globálne použitie.

2.3 Vaše aplikácie nesmie používať svoj popis, aktívne dlaždice, oznámenia, alebo panely aplikácie, či swipe interakciu (nájazd prstom na plochu dotykového displeja) na zobrazenie reklamy.

2.4 Primárna funkcionalita musí prebiehať v prostredí aplikácie.

2.5 Reklamy nesmú spúšťať programový kód, ktorý nepochádza od poskytovateľa reklamy

3. Aplikácie pre Windows Obchod sa musia správať predvídateľným spôsobom.

3.1 K implementáciu funkcií aplikácie pre Windows Store musíte používať len rozhranie API Windows Runtime. Aplikácia môže závisieť len na softvéri, ktorý je ponúkaný vo Windows Obchode. Nesmú komunikovať s aplikáciami a službami klasickej pracovnej plochy a to ani prostredníctvom súborov a kľúčov registra.

3.2 Aplikácia nesmie prestať reagovať, nečakane skončiť, alebo obsahovať programové chyby

3.3 Aplikácia musí poskytnúť rovnaké používateľské skúsenosti na všetkých typoch procesorov, ktoré podporuje. Ak aplikácia má iné užívateľské rozhranie alebo funkcie, keď beží na rôznych typoch procesorov, je potrebné definovať samostatnú aplikáciu pre každý typ procesora a popísať rozdiely v popise každej aplikácie.

3.4 Aktualizácia nesmie spôsobiť pokles funkcionality aplikácie spôsobom, ktorý by bol neočakávaný, alebo neprimeraný

3.5 Aplikácia musí plne podporovať ovládanie dotykom, klávesnicou a myšou. Aplikácia musí poskytnúť vizuálnu spätnú väzbu, keď sa užívatelia dotknú interaktívnych prvkov (veľmi dôležitá požiadavka). Aplikácia nesmie použiť gesto interakcie odlišným spôsobom, než toto gesto systém Windows tradične používa.

3.6 Aplikácia musí používať mechanizmy poskytované systémom pre funkcie, pre ktoré takéto mechanizmy v systéme existujú. Aplikácia musí podporovať režim prichytenia. V orientácii na šírku musí fungovať už v rozlíšení 1024 x 768. Aplikácia musia zostať funkčná, keď ju používateľ prichytí alebo zruší jej prichytenie. Aplikácia sa nesmie programovo zatvárať ani ponúkať prvky používateľského rozhrania pre svoje zatvorenie. Správa priebehu procesu vo Windows 8 zatvára aplikácie pre Windows Obchod automaticky. Aplikácia musí podporovať pozastavenie a obnovenie do rozumného stavu. Ak aplikácia má implementovanú hornú aplikačnú lištu musí sa táto dať zobraziť gestom potiahnutím prstom zhora nadol.

3.7 V aktuálnej verzii je toto kritérium odstránené.

3.8 Aplikácia musí spĺňať základné kritériá výkonu aj na menej výkonnom počítači. Aplikácia musí začať fungovať do 5 sekúnd. Musí sa pozastaviť do dvoch sekúnd, alebo rýchlejšie.

3.9 Všetka logika musí vychádzať od vašej aplikácie a byť umiestnená v jej rámci. Aplikácia sa nesmie pokúšať o zmenu alebo rozšírenie obsahu balíčka prostredníctvom akejkoľvek formy dynamického zahrnutie kódu alebo dát, pri ktorom by sa zmenil spôsob interakcie aplikácie s prostredím Windows Runtime alebo jej správanie. Nie je napríklad povolené stiahnuť vzdialený skript a potom ho spustiť v miestnom kontexte balíčka aplikácie.

3.10 Aplikácia Direct3D musí podporovať minimálnu úroveň funkčnosti Táto požiadavka platí, ak vaša aplikácia využíva špecifické funkcie 3D grafického hardvéru. Ak vaša aplikácia obsahuje balíček ARM alebo neutrálny balík, musí podporovať úroveň funkčnosti Direct3D 9_1.

3.11 Ak vaša aplikácia obsahuje súčasti prostredia Windows Runtime, musí zodpovedať systému typov prostredia Windows Runtime.

4. Aplikácie pre Windows Obchod sú riadené používateľom.

4.1 Vaše aplikácie musia spĺňať nasledujúce požiadavky v súvislosti s ochranou osobných údajov:

4.1.1 Ak vaša aplikácia môže pracovať v sieti, musí obsahovať vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov. Ak môže z technického hľadiska prenášať dáta, musíte dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Musíte tiež zabezpečiť prístup k svojim zásadám ochrany osobných údajov na stránke Popis aplikácie dostupnej z nastavenia aplikácie. Vaše zásady ochrany osobných údajov musí informovať používateľa o osobných informáciách prenášaných aplikáciou a o spôsobe ich použitia, uloženia, zabezpečenia a sprístupnenia. Podmienky musia popisovať, akými spôsobmi si môžu užívatelia udržať kontrolu nad použitím a zdieľaním svojich informácií a ako k svojim informáciám môžu získať prístup. Vaše podmienky musia byť v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

4.1.2 Vaša aplikácia si musí vyžiadať výslovný súhlas so zdieľaním osobných údajov. Osobné údaje zákazníka môže publikovať do nejakej služby alebo zdieľať s inou osobou jedine po získaní výslovného súhlasu. Výslovný súhlas znamená, že vám zákazník výslovne udelí oprávnenie k požadovanej aktivite potom, čo:

a) Popíšete zákazníkovi, ako budú údaje používané alebo zdieľané.

b) Poskytnete zákazníkovi mechanizmus, pomocou ktorého môže neskôr toto oprávnenie odvolať a vyjadriť výslovný nesúhlas, pričom bude môcť aplikáciu naďalej používať. Ak vaša aplikácie publikuje osobné údaje nejakej osoby, ale táto osoba nie je zákazník, musíte získať výslovný písomný súhlas s publikovaním takýchto osobných údajov a osobe, ktorej údaje sú zdieľané, musíte umožniť kedykoľvek súhlas odvolať.

Medzi osobné údaje patria všetky údaje a dáta, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu osoby. Medzi osobné údaje patrí napríklad kontakty, fotky, telefónne číslo, zvukové a obrazové záznamy, poloha, SMS alebo iná textová komunikácia, obrázky pracovnej plochy počítača alebo zábery spustených aplikácií, jedinečné identifikátory založené na hardvéri počítača alebo (v niektorých prípadoch) kombinovaná história prehliadania.

4.2 Vaša aplikácia musí rešpektovať systémové nastavenia týkajúca sa oznámení a zostať funkčná, aj keď sú oznámenia zakázané a to vrátane prezentácie reklamných oznámení.

4.3 Aplikácia nesmie ohroziť ani narušiť zabezpečenie alebo funkčnosť operačného systému Windows. . Nesmie byť vstupným bodom pre vírusy, malware alebo iný škodlivý softvér. Aplikácia nesmie meniť alebo odstraňovať zákazníkove údaje bez jeho súhlasu.

4.4 Aplikácia nesmie byť navrhnutá alebo inzerovaná s cieľom uskutočňovať alebo podporovať úlohy, ktoré by mohli viesť k fyzickému zraneniu zákazníka alebo akejkoľvek inej osoby. Týka sa to hlavne aplikácií ovládajúcich externé zariadenia (roboty…).

4.5 Aplikácia musí zákazníka chrániť pred neúmyselnými prenosmi veľkých objemov dát cez siete s tarifikáciou podľa objemu prenesených údajov. Musí umožniť schválenie takéhoto prenosu. Týka sa to hlavne multimédií. Ak je počítač pripojený k sieti s meraním dát, musí aplikácia získať povolenie od zákazníka alebo počkať, kým nebude mať prístup k neobmedzenej sieti, ak chce vykonať akúkoľvek synchronizáciu, nahrávanie alebo stiahnutie, ktoré by vyžadovali prenesenie väčšieho objemu dát, než určuje nastavenie Windows. Ak je v takejto sieti prekročený limit objemu dát, musí aplikácia získať povolenie od zákazníka k akémukoľvek prenosu dát s objemom väčším ako 1 MB

4.6 Ak aplikácia používa Windows Notification Service (WNS), musí spĺňať požiadavky tejto služby. Do oznámení nesmiete zahrnúť žiadne informácie, ktoré by zákazník mohol oprávnene považovať za dôverné alebo citlivé.

4.7 Ak používate iného komerčného sprostredkovateľa transakcií, musíte pri transakcii alebo pri zhromažďovaní informácií o platbe od zákazníka tohto sprostredkovateľa identifikovať. Ak vaša aplikácia používa pre nákupy z aplikácie Windows.ApplicationModel.Store, môžete využiť ním poskytované správy. Ak vaša aplikácia pre nákupy z aplikácie alebo zhromažďovanie platieb používa akúkoľvek inú metódu, musí aplikácia zákazníkovi zobraziť správu s oznámením, kto za transakciu zodpovedá.

4.8 Vaša aplikácia musí pred vykonaním komerčnej transakcie vyzvať užívateľa na overenie. Aplikácia môže používateľovi ponúknuť možnosť uloženia overovacích údajov, ale používateľ musí mať možnosť vyžadovať overenia pri každej transakcii alebo vypnúť transakcie z aplikácie.

4.9 Ak vaša aplikácia zhromažďuje informácie o kreditných kartách alebo na spracovanie platieb využíva tretiu stranu, ktorá zhromažďuje informácie o kreditných kartách, musí spracovanie platieb spĺňať kritériá aktuálneho štandardu PCI Data Security Standard (PCI DSS)

5. Aplikácie pre Windows Store musia byť vhodné na globálne nasadenie

Pretože aplikácie v systéme Windows Store sú používané po celom svete, musia vyhovovať multi kultúrnemu prostrediu.

5.1 Aplikácia musí zodpovedať vašim deklaráciám týkajúcich sa obsahového a vekového hodnotenia a metadáta musia byť vhodné pre všetkých užívateľov. Nie sú povolené aplikácie s hodnotením vyšším ako PEGI 16, ESRB MATURE. Metadáta a ďalší obsah odosielaný spoločne s aplikáciou môžu obsahovať iba obsah, ktorý by získal hodnotenie PEGI 12, ESRB Everyone, Windows Store 12 + alebo nižšie.

5. Windows Store aplikácie musia byť vhodné pre globálne publikum

5.1 Aplikácia nesmie obsahovať obsah pre dospelých. Aplikácie s ratingom nad PEGI 16 nie sú povolené.

5.2 Aplikácia nesmie obsahovať propagáciu diskriminácie, nenávisti alebo násilia na základe členstva v určitej rasovej, etnickej, národnostnej, jazykovej, náboženskej či inej sociálnej skupine, alebo na základe pohlavia, veku, alebo sexuálnej orientácie

5.3 Aplikácia nesmie obsahovať obsah alebo funkcie, ktoré podporujú, idealizujú, prípadne uľahčujú nezákonnú činnosť v reálnom svete.

5.4 Vaša aplikácia nesmie obsahovať alebo zobraziť obsah, ktorý by rozumný človek považoval za obscénny

5.5 Aplikácia nesmie obsahovať ani zobraziť obsah, ktorý je protiprávny, hanlivý, urážlivý, výhražný, alebo ohováračský

5.6 Aplikácia nesmie propagovať ani uľahčovať nadmerné alebo nezodpovedné užívania alkoholu alebo tabakových výrobkov, drog alebo zbraní

5.7 Aplikácie nesmie obsahovať nič, čo podporuje, idealizuje, uľahčuje extrémne alebo bezdôvodné násilie, porušovanie ľudských práv, alebo vytvorenie, či používanie zbraní proti osobe alebo zvieraťu v reálnom svete .

5.8 Vaše aplikácie nesmie obsahovať nadmerný alebo zbytočne vulgárnu obsah, ktorý by niekto mohol považovať za rúhanie.

6. Aplikácie vo Windows Store musia byť ľahko rozpoznateľné a pochopiteľné.

6.1 Vaša aplikácia musí mať jedinečný názov v celom Windows Obchode.

6.2 Aplikácia musí mať odporúčanie vhodnosti pre príslušný vek. Je potrebné predložiť hodnotenie tretích strán pre vaše aplikácie, ak ich máte. Ak vaša aplikácia poskytuje používateľovi neriadený prístup k online sociálnym sieťam alebo neriadené zdieľanie osobných údajov s tretími stranami, medzi ktoré patrí aj iní hráči alebo osoby, s ktorými sa používateľ zoznámi online, musíte jej vo Windows Obchode priradiť vekové hodnotenie aspoň 12 +. Aby takéto aktivity boli považované za “riadené”, musí aplikácia zahŕňať funkcie rodičovskej kontroly, ktoré pred použitím týchto funkcií zdieľanie vyžadujú súhlas rodiča. Tieto funkcie musíte uviesť a vysvetliť ich funkčnosť v Poznámkach pre testerov.

Všeobecne nie sú povolené aplikácie s hodnotením vyšším ako ESRB MATURE.

6.3 Ste povinní zabezpečiť technickú podporu aplikácie. Ak vaša aplikácia vyžaduje overenie, napríklad používateľa alebo názov konta a heslo, je nutné poskytnúť mechanizmus pre načítanie informácií účtu, napríklad prostredníctvom e-mailového účtu alebo telefónu a reagovať na požiadavky zákazníkov do 24 hodín.

6.4 Je potrebné uviesť vašu aplikáciu aspoň v jednom z geografických trhov Windows Obchodu.

6.5 Je potrebné lokalizovať vašu aplikáciu pre všetky jazyky, ktoré podporuje. Ak aplikácia obsahuje funkcie alebo obsah obmedzený na určité regióny, musia byť tieto obmedzenia jasne vyznačená na stránke s popisom aplikácie. Zákazníkom je potrebné poskytnúť úplný opis aplikácie vo všetkých jazykoch, ktoré deklarujete v jej balíku.

6.6 Prehlásenia v súvislosti s aplikáciou a popis musí byť v súlade s vyhláseniami Windows Obchodu a s kvalitou aplikácie. Deklarované schopnosti musí byť v súlade s našimi vyhláseniami o schopnostiach aplikácie

6.7 Je potrebné popísať všetky zmeny v aplikácii pri odoslaní aktualizácie

6.8 Je potrebné zadať aspoň jeden screenshot z vašej aplikácie vo formáte PNG a rozlíšení 1366×768. Obrázok musí byť vhodný pre osoby do 12 rokov a musí mať popis v príslušnom jazyku. Snímky obrazovky vylepšené v grafických programoch nie sú povolené, pokiaľ nie sú jasne označené ako takto vylepšené.

6.9 Balíky aplikácie musia mať správne aplikačné manifesty.

6.10 Vaše balíky musia byť správne formátované.

6.11 Kategória a podkategória musí zodpovedať charakteru a účelu vašej aplikácie

Reklamy

Jedna odpoveď to “Podmienky ktoré treba splniť aby Windows 8 aplikácia prešla schvaľovacím procesom”

  1. AURORA Says:

    Zaujímavé, že nepožadujú aby bola lokalizácia gramaticky a štylisticky (slangovo sa ešte dá zobrať) správna – konkrétne aplikácia “Kniha” má v slovenčine veľmi divnú lokalizáciu

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: