Archive for január, 2014

Sledovanie úspešnosti vašej aplikácie vo Windows Store

21. januára 2014

Po vypublikovaní medzinárodne distribuovanej aplikácie vás bude určite zaujímať, ako sa jej darí na jednotlivých trhoch, kde by sa oplatilo ju lokalizovať, napojiť na reklamný systém, vyrobiť odvodenú aplikáciu so špecifikami pre daný trh. Podobne je to aj s demografiou, na základe toho sa dá dizajn prispôsobiť cieľovej vekovej kategórii a čiastočne aj pohlaviu. Čiastočne preto, lebo okrem atribútov male/female môže používateľ zadať aj unspecified. Dashboard umožňuje pomocou filtrov nastaviť grafické zobrazenie, jednoduchých štatistík, no je to dosť nedokonalé. Preto som sa rozhodol vytvoriť pre tento účel špecializovanú aplikáciu

Your App Statistics

http://apps.microsoft.com/windows/app/your-app-statistics/80ee7bdc-5194-40af-833f-a80f38f1f521

 

Aplikácia funguje tak, že si vývojár vo svojom dashboarde vyexportuje podrobné záznamy o predaji za posledný mesiac (v nápovede aplikácie je presne popísaný postup ako to urobiť) a moja aplikácia Your App Statistics tento súbor rozanalyzuje. Vstupom je teda textový formát CSV (hodnoty oddelené čiarkou) Sekundárnym cieľom aplikácie bolo urobiť si engine na tabuľkové a grafické zobrazovanie údajov bez databázy, ktorý budem potrebovať pre inú aplikáciu. Preto sú údaje po extrahovaní z CSV uložený v objektoch typu ObservableCollection. Na tie sú naviazené objekty typu ListView a grafy z NuGetu.

Štatistika podľa operačných systémov a trhov.

Nápoveda ako vyexportovať z vývojárskeho dashboardu súbor so štatistikou

Demografické charakteristiky

Denné počty stiahnutí trial stiahnutí a nákupov. Z grafu je okamžite zrejmé kedy bola povolená trial verzia a ako sa to prejavilo na stiahnutiach a nákupoch

Sumárna štatistika pre všetky trhy. Je oveľa podrobnejšia, než štatistika v dashboarde

Štatistika pre vybraný trh

Agregovanú štatistiku je možné uložiť do textového súboru

Náhľad vstupného súboru

Reklamy

Hľadanie optimálnej marketingovej stratégie pre platené aplikácie

15. januára 2014

Ak plánujete do aplikačného obchodu Windows Store publikovať platenú aplikáciu je potrebné zamyslieť sa trochu nad jej marketingom. Sú tu tri základné otázky:

  • Za akú cenu aplikáciu ponúknuť?
  • Umožniť používateľovi nainštalovať si časovo, alebo funkčne obmedzenú trial verziu zdarma
  • Ako podporiť predaj aplikácie sekundárnymi aktivitami

Experimenty s promovaním robím na aplikácii Bluetooth comm Pro http://apps.microsoft.com/windows/app/bluetooth-comm-pro/96b1d06c-d86b-4e49-82c3-eaa22bc81f57

Účelom aplikácie je monitorovať Bluetooth komunikáciu s externými zariadeniami cez rozhranie RFCOM. Využijú ju hlavne vývojári, ktorí chcú pripájať k Windows 8.1 rôzne externé zariadenia (GPS, senzory…) prípadne vlastné konštrukcie najčastejšie na báze populárnej dosky Arduino. Je to síce minoritná skupina záujemcov, ale…

V októbri som vypublikoval free aplikáciu Bluetooth analyzer http://apps.microsoft.com/windows/app/bluetooth-analyzer/e632b14b-268e-458b-99ee-7a6b858a72be Túto aplikáciu som robil pre svoju potrebu, keď som ladil vlastné udelátko na báze dosky STM32 Discovery s mikrokontrolérom ARM Cortex M3 a Bluetooth modulom RN-42. Aplikácia vypisovala prijaté znaky a umožnila vyslať na zariadenie textový reťazec. Myslel som si, že sa pár ľuďom zíde a tak som ju dal do Windows Store. Vypublikoval som ju globálne s anglickým používateľským rozhraním Výsledok – 16 108 stiahnutí, 38 hodnotení a desiatky mailov od používateľov, ktorým sa aplikácia páčila a chceli dorobiť ďalšie funkcie, najčastejšie zobrazenie v HEX formáte a možnosť uloženia prijatých dát do súboru.

Poslúchol som “Vox populi”, ale urobil som novú aplikáciu s požadovanými funkciami a publikoval ju ako platenú za tretiu najnižšiu cenu 2.49 €. 20 dní bola aplikácia v store len ako platená bez možnosti trial verzie. Počet stiahnutí nebol vysoký – od 2 do 10 stiahnutí denne. Počiatočný nábeh aplikácie je pochopiteľný, chvíľu trvá, kým sa aplikácia začne promovať, prípadne sa objaví v rebríčku dobre hodnotených aplikácií…. 9. januára som umožnil free trial s jednodennou skúšobnou lehotou. Na grafe Paid download sa to prejavilo poklesom nákupov na nulu. Je to pochopiteľné všetci záujemcovia si stiahli trial aplikácie. Zároveň však celový počet stiahnutí stúpol na 30 denne. Otázka je čo sa stane keď trial aplikácia exspiruje. Koľko percent záujemcov si aplikáciu kúpi? Microsoft tvrdí že podľa dlhodobej štatistiky každý piaty, čiže 20 percent. Uvidíme

Experiment pokračuje… výsledky budem publikovať na tomto blogu

Kódy farieb a kopírovanie obsahu do schránky

10. januára 2014

Pri tvorbe používateľského rozhrania som občas narazil na to, akú farbu vybrať. Intellisense síce ponúkne zoznam kódov farieb, ale bohužiaľ nezobrazí farebný vzorkovník. Jedno z riešení je prepnúť sa do Blendu, či kúzliť v okne Properties. Ten istý problém som mal vo vývojovom prostredí Microsoft “Project Siena”, kde sú len jednoduché farby, ale dá sa zadať slovný kód farby. Preto som sám pre seba urobil jednoduchú aplikáciu Colors for Developers. Dal som ju do Windows Store, možno poslúži aj niekomu inému http://apps.microsoft.com/windows/app/colors-for-developers/851005f0-98ad-475e-8a5a-65f5f43a4eb7. Po výbere farby sa jej kód aj názov uložia do clipboardu odkiaľ sa dajú vložiť do ľubovoľného vývojového prostredia, či aplikácie. Zdrojovka aplikácie je na pár riadkov.

GriedView pre zobrazenie vzorkovníka farieb s názvami

<GridView Grid.Row=”1″ x:Name=”gw” ItemsSource=”{Binding}” IsItemClickEnabled=”True”

SelectionMode=”None” ItemClick=”gw_ItemClick” Margin=”60,0,0,0″ >
<GridView.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<Grid Height=”40″ Width=”120″ ToolTipService.ToolTip=”Click to copy to Clipboard.”>
<Grid.Background>
<SolidColorBrush Color=”{Binding Color}” />
</Grid.Background>
<StackPanel VerticalAlignment=”Top”>
<StackPanel.Background>
<SolidColorBrush Color=”Black” Opacity=”.75″ />
</StackPanel.Background>
<TextBlock FontSize=”12″ Margin=”3,0,0,0″ Foreground=”White” FontFamily=”Global User Interface”>
<Run Text=”{Binding Name}” />
</TextBlock>
</StackPanel>
</Grid>
</DataTemplate>
</GridView.ItemTemplate>
</GridView>
Vytvorenie dátového zdroja pre GridView

var _Colors = typeof(Colors).GetRuntimeProperties().Select(c => new
{
Color = (Color)c.GetValue(null),
Name = c.Name,
});
this.DataContext = _Colors;

Pre ukladanie vybraného kódu do schránky som použil obsluhu udalosti

private void gw_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)
{
var cc = e.ClickedItem; //{ Color = #FFD2691E, Name = Chocolate }
string ss = cc.ToString(); ss = ss.Replace(“{ Color = “, “”); ss = ss.Replace(“Name = “, “”); ss = ss.Replace(” }”, “”);
tbColor.Text = ss;
DataPackage dataPackage = new
DataPackage();
dataPackage.RequestedOperation = DataPackageOperation.Copy;
dataPackage.SetText(ss);
Clipboard.SetContent(dataPackage);
}

Aplikácia má povolený aj Snapped režim so šírkou 320 pixelov aby sa dala pripnúť vedľa vývojového prostredia a zaberala na obrazovke čo najmenej miesta.

Aplikácia výborne funguje aj s vývojovým prostredím Microsoft “Project Siena”