Archive for the ‘Windows 10’ Category

Adaptovanie používateľského rozhrania pre rôzne Windows 10 zariadenia

8. augusta 2015

Vaša Windows 10 aplikácia sa musí flexibilne prispôsobiť nielen rôznej veľkosti displejov a ich orientácii. Prvky používateľského rozhrania bude treba zrejme usporiadať inak pri zobrazení na veľkej obrazovke v režime na šírku a inak na menšej obrazovke telefónu pri základnej orientácii na výšku. Kombinatorika týmto nekončí, aplikácie sa na väčších obrazovkách zariadení, ktoré nie sú prepnuté do tablet módu štandardne zobrazujú v oknách, pričom ich veľkosť môže používateľ meniť.

V časti venovanej dizajnu sme vysvetlili, že Windows 10 používa algoritmus pre zmenu mierky, ktorý normalizuje spôsob zobrazovania prvkov používateľského rozhrania a fontov. Algoritmus berie do úvahy pozorovaciu vzdialenosť a rozlíšenie obrazovky pre optimalizáciu vnímania veľkosti prvkov. Pri definovaní prvkov budete namiesto skutočných pixelov používať takzvané efektívne pixely.

VyvojWindows1 Pri návrhu prvku s rozmerom 1 ” sa  bude tento prvok zdať veľký približne 1 ” na všetkých zariadeniach. Na menších zariadeniach pritom môže mať 100 x 100 fyzických pixelov a na veľkej obrazovke s vysokou hustotou pixelov, môže mať 200 x 200 fyzických pixelov.

Zmena usporiadania prvkov

Ako to funguje v praxi, ukážeme na jednoduchej aplikácii. Vo Visual Studiu 2015 vytvorte  projekt typu UWP (Universal Windows Platform) s využitím šablóny Blank App. Pre nekomerčné účely môžete využiť verziu Copmmunity Edition, ktorá je zdarma. Pri vytváraní prvého projektu na vašom vývojárskom počítači s Windows 10 budete upozornení aby ste zapli vývojársky mód umožňujúci spúšťať a ladiť aplikácie.

VyvojWindows2

Zapnutie režimu vývojára v nastaveniach Windows 10

Na stránke MainPage.xaml definujeme niekoľko prvkov používateľského rozhrania, vhodne rozmiestnených, napríklad

<Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
   <StackPanel x:Name="hlavnyPanel" Margin="8,32,0,0">
       <TextBlock Text="Flexibilná aplikácia!" Margin="0,0,0,40"/>
       <TextBlock Text="Zadajte vaše meno a priezvisko"/>
       <StackPanel x:Name="vstupnyPanel" Orientation="Horizontal" Margin="0,20,0,20">
         <TextBox x:Name="menoTB" Width="280" HorizontalAlignment="Left"/>
         <Button x:Name="pridajBT" Content="Pridaj do zoznamu"/>
       </StackPanel>
       <TextBlock x:Name="vystupTB"/>
   </StackPanel>
</Grid>

Prvky používateľského rozhrania sú zapuzdrené v dvoch vnorených vizuálnych kontejneroch typu StackPanel. Úlohou tohto kontejnera je usporiadať prvky vertikálne, čo je implicitná voľba, alebo horizontálne, ak túto voľbu nastavíte pomocou parametra Orientation. Prvý kontejner usporiadal prvky zvislo vrátane druhého kontejnera, ktorý  usporiadal prvky “menoTB” a “pridajBT” vodorovne. Nakoľko sme sa zamerali na flexibilitu používateľského rozhrania nebudeme riešiť obsluhu udalosti zatlačenia tlačidla.

VyvojWindows3

Spustenie aplikácie na vývojárskom počítači. Všimnite si diagnostické okno, ktoré ukazuje ako vaša aplikácia zaťažuje procesor, spotrebováva pamäť a iné zdroje počítača na ktorom je spustená

Na širšom displeji, v širšom okne, alebo na telefóne pri orientácii na šírku je toto usporiadanie prehľadné. Ako bude aplikácia zobrazená na displeji telefónu pri orientácii na výšku. Nemusíte pripájať telefón, ani spúšťať emulátor, stačí ak prepnete náhľadové okno vývojového prostredia do režimu vybraného typu displeja. Pri náhľade v tomto režime zistíte, že tlačidlo sa nezobrazilo celé. Takto navrhnutá aplikácia by sa zle ovládala, nehovoriac o tom, čo by si používateľ pomyslel o jej tvorcoch.

VyvojWindows4

Simulovanie zobrazenia na displeji telefónu. Všimnite si vľavo výber veľkostí displejov na ktorých môžete simulovať zobrazenie vašej aplikácie v náhľadovom okne Visual Studia.

Aby sa vaša aplikácia, presnejšie rozmiestnenie jej prvkov prispôsobilo rozmerom displeja, alebo okna, budete potrebovať triedu VisualStateManager. Jej úlohou je správa logických stavov zobrazovania a realizácia vhodných transformácií na prispôsobenie rozloženia prvkov aktuálnemu rozmeru okna aplikácie. Napríklad pri užšom okne môžete nielen inak usporiadať prvky, ale aj zmenšiť šírku okrajov a podobne.

Za úvodný tag Grid, pred prvý element StackPanel vložte blok XAML kódu

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
<VisualStateGroup>
<VisualState x:Name="wideState">
<VisualState.StateTriggers>
<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="641" />
</VisualState.StateTriggers>
</VisualState>
<VisualState x:Name="narrowState">
<VisualState.StateTriggers>
<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="0" />
</VisualState.StateTriggers>
<VisualState.Setters>
<Setter Target="vstupnyPanel.Orientation" Value="Vertical"/>
<Setter Target="pridajBT.Margin" Value="0,4,0,0"/>
</VisualState.Setters>
</VisualState>
</VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Pokiaľ má aplikácia na šírku k dispozícii viac než 640 pixelov, zostane používateľské rozhranie nezmenené. Na užšej obrazovke sa zmení orientácia usporiadania prvkov vo vnútri vzuálneho kontejnera StackPanel „vstupnyPanel“ z horizontálnej na vertikálnu, takže tlačidlo sa  zobrazí pod prvkom na zadanie mena a priezviska.

VyvojWindows5

Zmena usporiadania prvkov na úzkej obrazovke

VisualState s názvom wideState má adaptívny trigger nastavený pomocou parametra MinWindowWidth, ktorý definuje minimálnu šírku okna 641. To znamená, že tento status je aktívny iba v prípade, ak šírka okna nie je menšia ako nastavené minimum v tomto prípade 641 pixelov. V tomto stave sa zobrazí implicitný návrh používateľského rozhrania. Nemusíte nastavovať žiadne seter objekty pre tento stav, nakoľko využíva vlastnosti rozvrhnutia a veľkosti prvkov, ktoré ste definovali v XAML návrhu stránky. Druhý VisualState, s názvom narrowState, má trigger AdaptiveTrigger, presnejšie jeho parameter MinWindowWidth nastavený na hodnotu 0. Tento stav sa použije ak je šírka okna je väčšia ako 0, ale menšia ako 641 pixelov. V tomto stave je potrebné pomocou objektov Setter definovať, ktoré vlastnosti ktorých prvkov v používateľskom rozhraní sa zmenia.

Skrývanie nepoužívaných prvkov

Na menších displejoch môžete na základne obrazovke zobraziť iba najčastejšie používané prvky a ďalšie si používateľ zobrazí napríklad posunutím. Na väčšej obrazovke zobrazíte naraz viac prvkov pre vyššiu variabilitu ovládania. Veľa aplikácií využíva zobrazenie typu master – detail. Na malej obrazovke sa vypíše zoznam objektov a po kliknutí na vybraný objekt sa vypíšu detailné informácie. Na PC a tabletoch sa detaily o vybranom objekte zobrazia spravidla vpravo od zoznamu objektov. Ako jednu z možností realizácie ukážeme využitie prvku SplitView, ktorý rozdeľuje obrazovku na dve časti. Ľavá môže byť použitá pre panel menu, alebo zoznam objektov a pravá zobrazuje vybraný obsah. V móde Overlay sa panel zobrazí tak, že prekryje hlavné okno, v móde CompactOverlay je panel prekrytý oknom obsahu. Odporúčame v tomto režime zobraziť len ikony.

VyvojWindows7

Prvok SplitView v móde CompactOverlay

V móde Inline, ktorý využijeme v príklade je panel zobrazený vedľa okna kontextu. Ukážeme to na jednoduchom príklade. :

<Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
<SplitView Name="Split" PanePlacement="Left" OpenPaneLength="200" IsPaneOpen="False" DisplayMode="Inline">
<SplitView.Pane>
<Grid Padding="10">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto" />
<RowDefinition Height="10" />
<RowDefinition Height="Auto" />
<RowDefinition Height="10" />
<RowDefinition Height="Auto" />
<RowDefinition Height="10" />
<RowDefinition Height="Auto" />
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="30" />
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<SymbolIcon HorizontalAlignment="Left" Foreground="Gold" Symbol="Favorite"/>
<TextBlock Grid.Column="1" Text="Obľúbené" />
<SymbolIcon Grid.Row="2" HorizontalAlignment="Left" Foreground="Red" Symbol="Sync" />
<TextBlock Grid.Column="1" Grid.Row="2" Text="Synchronizuj" />
<SymbolIcon Grid.Row="4" HorizontalAlignment="Left" Foreground="Green" Symbol="Save" />
<TextBlock Grid.Column="1" Grid.Row="4" Text="Ulož" />
<SymbolIcon Grid.Row="6" HorizontalAlignment="Left" Symbol="Setting" />
<TextBlock Grid.Column="1" Grid.Row="6" Text="Nastave" />
</Grid>
</SplitView.Pane>
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="50" />
<RowDefinition Height="*" />
</Grid.RowDefinitions>
<Button Background="White" Click="Button_Click">
<StackPanel>
<Rectangle Height="3" Width="20" Fill="Black" />
<Rectangle Margin="0,5" Height="3" Width="20" Fill="Black" />
<Rectangle Height="3" Width="20" Fill="Black" />
</StackPanel>
</Button>
<TextBlock Margin="10" Grid.Row="1" Text="Obsah hlavného okna" />
</Grid>
</SplitView>
</Grid>

 

Tlačidlom sa zapína, alebo vypína zobrazenie panelu

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Split.IsPaneOpen = !Split.IsPaneOpen;
}

Teraz môžete aplikáciu vyskúšať a tlačidlom zobrazovať a skrývať panel ponuky funkcií

VyvojWindows6

Skrytý (vľavo) a zobrazený (vpravo) ľavý panel prvku SplitView

Ak ste si v predchádzajúcom príklade vyskúšali triedu VisualStateManager, pointa prispôsobenia prvku SplitView vás už určite napadla. Pri širokom displeji stačí nastaviť parameter Split.IsPaneOpen na true a na úzkom displeji na false, aby sa zobrazil len po zatlačení tlačidla.

 

Reklamy

Dizajn aplikácií pre Windows 10

7. augusta 2015

Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúceho dielu skúsili vytvoriť Universal Windows Platform (UWP) aplikáciu. Predpokladáme, že aplikácia sa na počítači na ktorom ste ju navrhovali zobrazovala k vašej úplnej spokojnosti. Ako by to dopadlo, keby ste svoju aplikáciu spustili na malom displeji telefónu, prípadne na projekčnom plátne, či zariadení Surface Hub s veľkou obrazovkou.

Univerzálne aplikácie vyžadujú flexibilný dizajn

UWP aplikácie bude možné spustiť na akomkoľvek zariadení so systémom Windows 10, či už z telefónu, tabletu, PC, prípadne mikrokontrolérovej dosky ako napríklad Raspberry PI 2, nositeľných zariadeniach, či dokonca domácich spotrebičoch. Preto je potrebné navrhnúť a vytvoriť užívateľské rozhranie, ktoré bude možné používať na zariadeniach s rôznymi veľkosťami displeja.

V minulej časti sme sa venovali architektúre UWP aplikácií a rozdelenie zariadení do rodín

 • IoT: mikrokontroléry, nositeľné zariadenia, domáce spotrebiče
 • Mobilné zariadenia: Windows Phone, phablety
 • Desktop: Tablety, notebooky, PC
 • Tímové zariadenia: Surface hub

Môžete vytvoriť aplikáciu pre jednu, viacero, alebo všetky produktové rodiny. Môžete navrhnúť rozhranie, ktoré funguje skvele pre tablety a osobné počítače, a rozhranie pre mobilné zariadenia, s využitím väčšiny svojho kódu. Ak by ste aplikáciu navrhnutú „natvrdo“ pre telefóny spustili na veľkom displeji, väčšina obrazovky by bola nevyužitá. Opačne, ak by ste aplikáciu navrhli primárne pre tablet, alebo PC, na menších displejoch telefónov by používateľské rozhranie aplikácie bolo nečitateľné, alebo by sa vôbec nedalo zobraziť

Efektívne pixely a mierka platformy

Aby vaša aplikácia fungovala bez úprav na širokej škále zariadení s rôznymi uhlopriečkami displeja a rôznym rozlíšením,  Windows 10 používa algoritmus pre zmenu mierky, ktorý normalizuje spôsob zobrazovania prvkov používateľského rozhrania a fontov. Algoritmus berie do úvahy pozorovaciu vzdialenosť a rozlíšenie obrazovky pre optimalizáciu vnímania veľkosti prvkov. Algoritmus mierky zabezpečí, že 24 pixelové písmo bude na Surface Hub s uhlopriečkou 84”  rovnako dobre čitateľné ako na 5 ” telefóne, na ktorý pozeráme z kratšej vzdialenosti.

Dizajn1

 

algoritmus pre zmenu mierky podľa veľkosti displeja

Vzhľadom na  fungovanie algoritmu zmeny mierky budete pri navrhovaní prvkov používateľského rozhrania používať namiesto skutočných pixelov, takzvané efektívne pixely. Umožnia vám sústrediť sa na skutočné vnímané veľkosti prvku, bez toho aby sa museli starať o hustotu pixelov alebo vzdialenosť, z ktorej sa používateľ pozerá na displej. Napríklad, pri návrhu prvku s rozmerom 1 ‘ sa  bude tento prvok zdať veľký približne 1 ” na všetkých zariadeniach. Na menších zariadeniach pritom môže mať 100 x 100 fyzických pixelov a na veľkej obrazovke s vysokou hustotou pixelov, môže mať 200 x 200 fyzických pixelov.

Vďaka efektívnym pixelom môžete pri návrhu používateľského rozhrania ignorovať hustotu pixelov a aktuálne rozlíšenie obrazovky. Pri škálovaní sa využívajú násobky štyroch.  Preto by ste mali pre ostrý vzhľad využívať pri návrhu mriežku obrazových bodov 4×4. Potom okraje, veľkosti a pozície prvkov používateľského rozhrania a pozície budú násobkom 4 efektívnych pixelov. Najlepšie to vysvetlí obrázok.

Dizajn2

Porovnanie mriežky 40 x 40 a 32 x 32 pixelov. V druhom prípade bude pri škálovaní text rozostrený

Flexibilita

Pri optimalizácii vašej aplikácie rozhranie pre špecifické šírky obrazovky môžete využiť niekoľko návrhových odporúčaní

Zmena úpravy obsahu – Pre rôzne veľkosti displeja môžete optimalizovať veľkosť rámca zobrazujúceho text, prípadne obrázok, napríklad úpravou okrajov a veľkosti prvkov používateľského rozhrania. Bude platiť jednoduché pravidlo: väčšia obrazovka – o niečo vyšší komfort, avšak aplikácia bude dobre použiteľná aj na najmenšom displeji mobilného telefónu.

Zmena pozície – môžete zmeniť umiestnenie prvkov používateľského rozhrania, aby čo najlepšie využili displej zariadenie. Typickým príkladom je zmena orientácie na výšku/na šírku.

Dizajn3

Zmena pozície prvkov používateľského rozhrania

Zmena toku – týka sa textu, prípadne usporiadania prvkov používateľského rozhrania. Typickým príkladom je rozdelenie textu pri zobrazení na širokej obrazovke do viacerých stĺpcov pre lepší komfort čítania. Taktiež ovládacie prvky vo vizuálnych kontejneroch sa môžu vhodne preskupovať.

Skrývanie a odhaľovanie – na menších displejoch môžete na základne obrazovke zobraziť iba najpoužívanejšie prvky a ďalšie si používateľ zobrazí napríklad posunutím. Prípadne na väčšej obrazovke zobrazíte naraz viac prvkov pre vyššiu variabilitu ovládania. Typickým príkladom je prehrávač multimédií, kde na malom displeji zobrazíte len nevyhnutné základné funkcie a na väčšej obrazovke aj ďalšie prvky, napríklad ekvalizér.

Zobrazovanie detailov – Vývojári Android aplikácií poznajú tento princíp ako fragmenty. Používa sa pre aplikácie zobrazujúce informácie typu master – detail. Na malej obrazovke sa vypíše zoznam objektov a po kliknutí na vybraný objekt sa vypíšu detailné informácie. Na PC a tabletoch sa detaily o vybranom objekte zobrazia spravidla vpravo od zoznamu objektov.

Dizajn4

Zobrazovanie detailov na zariadeniach s rôznou šírkou displeja

Dizajnové odporúčania

Dizajn používateľského rozhrania je výsledkom spolupráce dizajnérov, ergonómov, typografov a odborníkov v mnohých ďalších odvetviach. Vychádza z troch základných pilierov. Z nemeckého architektonického štýlu Bauhaus, ktorý sa etabloval v roku 1920, dizajnového štýlu Swis design, založeného na typografii, ktorý ovládol šesťdesiate roky a z princípu „Way finding “- dizajnu, ktorý sa v posledných desaťročiach využíva v dopravných systémoch a ktorý symbolizuje plynulosť a ľahkú orientáciu pasažierov. Zdôrazníme dva základné princípy návrhu dizajnu aplikácií – estetiku a účelnosť, ktoré sa navzájom synergicky dopĺňajú.

Dizajnéri a vývojári majú k dispozícii niekoľko veľmi silných výrazových prostriedkov na zatraktívnenie dizajnu používateľského rozhrania. Napríklad dobre navrhnuté animácie použité v rozumnom rozsahu nielenže  umocňujú dojem a zážitok z aplikácie, ale predovšetkým pomáhajú používateľom pochopiť kontext zmien pomocou vizuálnych prechodov. Poskytnite používateľovi zrozumiteľné návody, napríklad formou tipov, aby dokázali s vašou aplikáciou efektívne pracovať bez nutnosti štúdia manuálov.

Aj obrazovky na nastavovanie parametrov by mali akceptovať všetky spôsoby ovládania, ktoré prichádzajú do úvahy. Predovšetkým dotykové ovládanie na menších displejoch. Pre lepšiu prehľadnosť odporúčame umiestňovať ovládacie prvky do sekcií. Významnejšie prvky je potrebné umiestniť v hornej časti obrazovky aby boli dostupné bez nutnosti rolovania. Uvážte, či k niektorým prvkom neposkytnete vysvetlenie. Na tabletoch môžete pre nastavovanie skupín parametrov využiť zobrazenie typu master – details.

Dizajn5

Príklad dizajnu nastavovania parametrov aplikácie pre telefóny.

Dizajn6

Príklad dizajnu nastavovania parametrov aplikácie pre tablety.

Upgrade na Windows 10 – tlačová správa

29. júla 2015

Windows 10 sa stane dostupným už túto stredu v rámci bezplatnej inovácie1 alebo prostredníctvom nových PC a tabletov. Windows 10 zahŕňa inovácie ako Cortana2, aplikácie Xbox and Microsoft Edge pre dobre známy, no oveľa osobnejší užívateľský zážitok. Windows 10 je dosiaľ najbezpečnejší Windows, ktorý prichádza vo forme služby, automaticky s najnovšími inováciami a bezpečnostnými aktualizáciami. Ponúka spoločný zážitok dostupný na širokej škále zariadení, vrátane PC, tabletov, telefónov, Raspberry Pi, Xbox One, HoloLens. Aktuálne sa testuje viac ako 2000 zariadení a konfigurácií. Od stredy 29. júla je takisto dostupný nový Windows Obchod and Windows Software Development Kit, čím sa otvárajú dvere novým a inovatívnym zážitkom s aplikáciami vyvinutými pre Windows 10.

Windows 10 dnes jeho fanúšikovia privítajú na oslavách v 13 krajinách sveta a tiež prostredníctvom novej celoročnej iniciatívy Microsoftu na oslavu ľudí a organizácií, ktoré menia svet okolo nás. Microsoft všetkých vyzýva, aby sa zapojili do iniciatívy #UpgradeYourWorld a podelili sa o svoje plány, ako inovovať svet okolo seba, a taktiež aby zahlasovali za celosvetovú neziskovú organizáciu, ktorá by mala získať finančný dar. Stačí, ak ju označia hashtagom #UpgradeYourWorld a #vote na Instagrame, Facebooku, alebo Twitteri. Viac informácií o iniciatíve Upgrade Your World nájdete na http://www.windows.com/upgradeyourworld.

Windows 10: Najlepší Windows doteraz

Windows 10 je rýchly a taký, ako ho poznáte – s navráteným menu Štart so živými dlaždicami poskytujúcimi tie najdôležitejšie a najaktuálnejšie informácie. “Windows 10 je najbezpečnejší Windows, aký kedy Microsoft predstavil, s vylepšenými funkciami Windows Defender a SmartScreen, ktoré chránia zariadenia pre vírusmi, malwarom a phishingom. K bezpečnosti prispieva okrem iného aj inovácia Windows Hello, ktorá poskytuje možnosť rýchleho, bezpečného prihlásenia bez potreby hesla,” priblížil nový operačný systém Peter Kmoško, produktový manažér pre Windows v Microsoft Slovensko. Udržiavať systém aktualizovaný nikdy nebolo ľahšie, keďže bezplatné aktualizácie pomôžu ľuďom držať krok s najnovšími vlastnosťami a bezpečnostnými prvkami počas celej životnosti zariadenia.

Vďaka ovládaniu hlasom, perom a gestami je Windows 10 v prirodzenej interakcii s PC oveľa osobnejší a výkonnejší. Je navrhnutý tak, aby dokonale spolupracoval so službami Office a Skype a umožňuje prepínať a efektívne organizovať používané aplikácie pomocou funkcií Snap and Task View. Windows 10 ponúka množstvo inovatívnych zážitkov a funkcií ako:

 

 • Cortana, osobná virtuálna asistentka, ktorá vždy nájde tie správne informácie v pravý čas.
 • Nový internetový prehliadač Microsoft Edge umožňuje ľuďom po webe rýchlo surfovať, čítať, označovať a zdieľať.
 • Integrovaná aplikácia Xbox prenáša hráčsky zážitok z
  Xboxu do Windows 10, čím spája priateľov, hry a výsledky dosiahnuté na Xbox One a Windows 10 zariadeniach.
 • Continuum optimalizuje aplikácie, programy a užívateľské prostredie pri striedaní dotykového a desktopového režimu.
 • Vstavané aplikácie ako Fotky; Mapy, nová hudobná aplikácia Microsoftu Groove; Filmy & TV ponúkajú rôzne možnosti zábavy a produktivity. S úložiskom OneDrive sa súbory ľahko zdieľajú a aktualizujú na všetkých zariadeniach.
 • Aplikácia Microsoft Phone Companion umožňuje iPhonom a telefónom s operačným systémom Android alebo Windows plynule spolupracovať so zariadeniami s Windows 10.
 • Všetky nové aplikácie Office Mobile pre tablety s Windows 10 sú dostupné oddnes cez Windows Obchod3. Vyvinuté na prácu v pohybe, aplikácie Word, Excel a PowerPoint ponúkajú konzistentnú, dotykovú skúsenosť aj pre malé tablety. A na naplnenie potreby dostupného digitálneho zápisníku je plná verzia aplikácie OneNote predinštalovaná priamo vo Windows 10. Najbližšia aktualizácia aplikácií Office pre počítače (Office 2016) prinesie najbohatšiu škálu funkcií na vytváranie profesionálneho obsahu. Navrhnuté na precíznu prácu s klávesnicou a myšou, tieto aplikácie budú optimalizované pre väčšie monitory stolových počítačov, notebookov a zariadení 2-v-1 ako Surface Pro.

 

Windows 10: Najlepšia platforma pre biznis

Windows 10, najdôkladnejšie testovaný Windows doteraz, bol vytvorený aj za pomoci spätnej väzby od miliónov IT profesionálov. Pripravený na biznis svet, Windows 10 pomôže firmám chrániť sa pred modernými kybernetickými útokmi, ich zamestnancom ponúkne užívateľské zážitky a prostredie, ktoré si zamilujú a poskytne im prístup k nepretržitým inováciám na platforme, ktorá im umožní držať krok s najnovšími technológiami. Firmy môžu kontrolovať frekvenciu aktualizácií a zvoliť si funkcie a aplikácie vhodné pre konkrétne skupiny zamestnancov.

Súčasťou Windows 10 je vstavaný vyšší stupeň ochrany, vďaka ktorému možno používať iba dôveryhodný software a nahradiť heslá bezpečnejšími alternatívami na ochranu firemných dát a korporátnej identity. Nové nástroje zjednodušujú správu zariadení, pomáhajú znižovať náklady a umožňujú firmám posilniť svoj biznis prostredníctvom cloudového riešenia Microsoft Azure.

 

Top aplikácie dostupné vo Windows 10

Dnes sa tiež otvára nový Windows Obchod a začína prijímať aplikácie pre Windows 10. Vo Windows Obchode nájdete najobľúbenejšie voľne dostupné a platené aplikácie, hry, filmy, TV programy a najnovšiu hudbu, využiteľné vo všetkých zariadeniach s Windows 10. Nový Windows Obchod je jediný obchod, kde možno využiť Cortanu na ovládanie aplikácií hlasom5 a dostávať notifikácie v reálnom čase na ich živých dlaždiciach. Všetok obsah Windows Obchodu je certifikovaný Microsoftom pre zachovanie bezpečnosti zariadení. Okrem existujúcich aplikácií Windows 8.1 ako Netflix, poskytuje Windows Obchod neustály prísun nových a aktualizovaných Universal Windows aplikácií vrátane aplikácii ako Twitter, Minecraft: Windows 10 Edition beta, Radia.sk, Candy Crush Saga a mnohých ďalších.6

 

Jednoduchý upgrade a nové zariadenia

Upgrade na Windows 10 je pre zákazníkov s originálnym Windows 7 alebo Windows 8.1 na PC či tablete jednoduchý. Počínajúc dneškom, ľudia, ktorí si rezervovali upgrade na Windows 10 budú vo viacerých vlnách upozornení, keď bude ich inovácia na Windows 10 pripravená na inštaláciu. Pre firemných zákazníkov, je Windows 10 rovnako dostupný na nasadenie do ich pracovného prostredia a firmy s multilicenciami môžu od 1. augusta upgradovať na Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education.

Všetkým zákazníkom sú pripravení pomôcť s upgradom na Windows 10 aj naši obchodní partneri cez náš vôbec najväčší program technickej podpory. K dispozícii je viac ako 100 000 školených predajcov a desaťtisíce obchodov po celom svete. Bezplatná inovácia bude dostupná od 29. júla, softvér Windows 10 bude v obchodoch k dispozícii v období medzi polovicou augusta a septembrom. Vo vybraných predajniach budú dostupné aj zariadenia s Windows 10 no v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa dostanú do ďalších a ďalších obchodov.

 

Ďalšie informácie o inovovaní na Windows 10, nových a kompatibilných zariadeniach a aplikáciách pre Windows nájdete na http://www.windows.com. Doplňujúce informácie o Upgrade Your World nájdete na http://www.windows.com/upgradeyourworld.

 

1 Časovo obmedzená bezplatná inovácia pre kompatibilné zariadenia s originálnym Windows 7 a 8/8.1. Technické požiadavky, ktoré musí spĺňať hardware, nájdete na: http://www.windows.com/windows10upgrade

2 Cortana je k dátumu uvedenia Windows 10 dostupná na vybraných trhoch; jej využitie sa môže líšiť v závislosti od regiónu a zariadenia.

3 Na úpravu Office aplikácií v počítačoch či väčších tabletoch s Windows 10 je potrebné zakúpiť si Office 365.

4 Windows Hello si vyžaduje špecifický hardware, vrátane snímača odtlačkov prstov, osvetleného infračerveného senzora či iných biometrických senzorov.

5 V závislosti od hardwaru.

6 Niektoré aplikácie a obsah sa predávajú samostatne. Dostupnosť a využitie aplikácií a obsahu sa môže líšiť v závislosti od regiónu a zariadenia.

 

Pre ďalšie informácie, správy a stanoviská Microsoftu navštívte http://www.windows.com/launch alebo Microsoft News Center na http://www.microsoft.com/news.

Dostupnosť Windows 10 – tlačová správa

1. júna 2015

Windows 10 k dispozícii ako bezplatná aktualizácia od 29. júla


Windows 10 bude k dispozícii ako bezplatná aktualizácia pre ľudí, ktorí používajú Windows 7 a Windows 8.11 a ktorá umožní stovkám miliónov ľudí po celom svete, aby si aktualizovali svoje zariadenia na systém Windows 10 zadarmo.

“Windows 10 je nová generácia operačných systémov Windows. Je navrhnutý tak, aby vám umožnil robiť skvelé veci. Windows 10 prináša našu víziu o osobnejšej práci s počítačmi, ktorá je definovaná dôverou v to, ako chránime a rešpektujeme vaše osobné údaje. Prináša tiež mobilitu zážitkov naprieč vašimi zariadeniami a prirodzené interakcie s vašimi zariadeniami, vrátane reči, dotyku, poznámok digitálnym perom a hologramov,” povedal Terry Myerson, viceprezident spoločnosti Microsoft.

Známy a lepší ako kedykoľvek predtým

Windows 10 prináša naspäť ponuku Štart, ktorú ľudia poznajú a milujú, a ktorá umožňuje ľahko nájsť ich súbory, aplikácie a obľúbené položky. Windows 10 sa spúšťa rýchlo a batérie vďaka nemu vydržia dlhšie ako pred tým. Bezpečnejší než predtým, obsahuje programy Windows Hello, Microsoft Passport, a Windows Defender pre ochranu proti škodlivému softvéru spolu so záväzkom bezplatne poskytovať priebežné aktualizácie zabezpečenia počas podporovanej doby životnosti zariadenia. Optimalizovaný pre klávesnicu aj dotyk, Windows 10 je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s prístrojmi a aplikáciami Windows.

Osobnejší a prirodzenejší zážitok

Windows 10 sa prispôsobuje ľuďom pre osobnejší zážitok. Cortana, ako prvá, skutočne osobná digitálna asistentka na svete, pomáha ľuďom spraviť čo potrebujú naprieč všetkými ich zariadeniami.2 Cortana sa naučí vaše individuálne preferencie, aby mohla poskytnúť relevantné odporúčania, rýchly prístup k informáciám a dôležité pripomenutia prostredníctvom reči alebo písania. Windows Hello3 pozdraví ľudí ich menom a umožní prihlásenie do ich počítača bez hesla – poskytujúc okamžitý, bezpečnejší prístup do ich Windows 10 zariadení prostredníctvom biometrickej autentifikácie. Windows 10 umožňuje ľuďom komunikovať s ich zariadením aj s pomocou tradičnej myši a klávesnice, alebo prirodzenejším spôsobom, ako je napríklad hlas, pero alebo gesto.

Lepšia produktivita

Windows 10 pomôže zvládnuť viac práce s menším úsilím. Microsoft Edge, úplne nový prehliadač, je navrhnutý pre efektívnejšiu a produktívnejšiu prácu online, prostredníctvom integrovaného písania poznámok perom, zdieľania a módu na čítanie. S integrovanou asistentkou Cortana, ponúka Microsoft Edge rýchle výsledky a obsah založený na individuálnych záujmoch a preferenciách. Rýchly, efektívny a osobný Microsoft Edge umožňuje ľuďom sústrediť sa len na taký obsah, na ktorom im záleží.

Popri plnohodnotnom balíku Office 20164 pre počítače, ponúknu nové Universal Windows aplikácie pre Word, Excel, PowerPoint a Outlook, možnosť dotykového ovládania naprieč rôznymi zariadeniami bez obmedzení. Vytvorené pre Windows 10, umožňujú byť produktívny napríklad aj na cestách. Užívatelia môžu vďaka nim ľahko vytvoriť a upraviť Word dokumenty, alebo pripraviť a odoslať PowerPoint prezentáciu “za behu”. S novým dotykovým ovládaním v programe Excel, možno vytvárať, alebo aktualizovať tabuľky bez klávesnice či myši.

Pracujte a hrajte sa ako chcete naprieč vašimi zariadeniami

Windows 10 prináša dobre známy a konzistentný zážitok naprieč zariadeniami. Funkcia Continuum ponúka zariadeniam transformáciu – elegantné prechody tabletu do počítača a naopak a Windows telefónom možnosť stať sa počítačom5. Xbox vo Windows 10 prináša rozsiahlu hernú sieť Xbox Live na oboch zariadeniach: počítačoch aj tabletoch. Ľudia môžu komunikovať so svojimi priateľmi na PC Windows 10 a Xbox One pri hraní akejkoľvek PC hry, a zdieľať obsah pomocou Game DVR. Taktiež môžu streamovať hry priamo zo svojej Xbox One konzoly do svojich domácich Windows 10 tabletov alebo PC. Hry vytvorené pre DirectX 12 budú vo Windows 10 zdokonalené v rýchlosti, efektívnosti a grafickej kvalite6.

Dostupnosť aktualizácie

Od 29. júla môžu užívatelia získať Windows 10 pre počítače a tablety využijúc výhodu bezplatnej aktualizácie, prípadne prostredníctvom kúpy nového Windows 10 zariadenia. Nové Windows 8.1 zariadenia možno rovnako ľahko aktualizovať na Windows 10 a mnohí predajcovia budú takéto zariadenia pomáhať aktualizovať. Od dnešného dňa si môžu ľudia rezervovať svoju bezplatnú aktualizáciu, ak sa tak rozhodnú. Viac informácií je k dispozícii tu a na adrese Windows.com.

Windows 10 pre ostatné zariadenia bude k dispozícii neskôr v priebehu roka.

1 Bezplatná aktualizácia k dispozícii pre príslušné zariadenia. Viď windows.com/windows10upgrade.

2 Cortana k dispozícii na vybraných trhoch; zážitok sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

3 Windows Hello vyžaduje špecializovanú infračervenú kameru pre rozpoznanie tváre alebo detekciu dúhovky alebo čítačku odtlačkov prstov, ktorá podporuje Window Biometric Framework.

4 Office sa predáva samostatne.

5 Continuum pre telefóny bude pri spustení dostupné na vybraných modeloch.

6 Pre niektoré funkcie sa vyžaduje širokopásmový internet (ISP poplatok). Xbox Live funkcie dostupné iba v podporovaných hrách, v krajinách s podporou Xbox Live, pozri xbox.com/live/countries. Streaming na jedno zariadenie; streaming s viacerymi hráčmi z Xbox One vyžaduje pripojenie k domácej sieti a členstvo Xbox Live Gold (predávané samostatne); Xbox Live Gold potrebné aj pri hre viacerých hráčov na Xbox One. DirectX 12 dostupné len s podporovanými hrami a grafickými čipmi. Gamew DVR dostupné iba s podporovaným hardvérom.

Windows 10 dostupný od 29 júla

1. júna 2015

Windows 10 bude k dispozícii od 29.júla na 190 trhoch po celom svete, ako bezplatná aktualizácia pre zákazníkov, ktorí používajú Windows 7 a Windows 8.1. Spotrebitelia budú mať k dispozícii jeden rok od 29.júla, aby využili bezplatnú aktualizáciu. Akonáhle bude zariadenie Windows aktualizované na Windows 10, bude spoločnosť Microsoft naďalej podporovať zariadenie po dobu jeho životnosti – zadarmo. Tí, ktorí chcú byť medzi prvými v rade na bezplatnú aktualizáciu Windows 10, si môžu rezervovať bezplatnú kópiu v nadchádzajúcich týždňoch.

Vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 10

16. mája 2015

Windows 8.1 umožnil vytváranie univerzálnych aplikácií pre platformy Windows a Windows Phone pričom s výnimkou špecifík používateľského rozhrania bolo možné využívať spoločný kód aj lokálne databázy. Windows 10 ide ďaleko nad rámec spomínaných možností a prináša nový aplikačný model Universal Windows Platform (UWP) App model. Tento model sprístupňuje API vrstvy naprieč zariadeniami. Je unifikovaný pre všetku podporované platformy od mikrokontrolérov v rámci IoT (internetu vecí) cez smartfóny, tablety, PC, hernú konzolu Xbox, nástenné zariadenie s veľkoplošnou obrazovkou Surface Hub až po holografické okuliare HoloLens.

V praxi to znamená, že vytvoríte jediný balíček pre distribúciu aplikácie, ktorá môže byť inštalovaná na širokom spektre zariadení. Zjednotená je aj distribúcia cez spoločný aplikačný obchod Windows Store

Unifikácia aplikácie pre rôzne platformy s rôznou veľkosťou displeja a rôznou filozofiou používateľského prostredia však predpokladá splnenie určitých požiadaviek. V praxi by to malo znamenať aby používateľ mal pocit, že vaša aplikácia je šitá práve na mieru jeho zariadeniu. Ak to zovšeobecníme, vaša aplikácia by mala byť šitá na mieru každému zariadenia a byť schopná v maximálnej miere využiť jeho jedinečné vlastnosti. Preto sú k dispozícii jedinečné API pre jednotlivé typy zariadenia, ktoré rozširujú garantovanú vrstvu API. Môžete napísať podmienečný kód pre prístup k týmto jedinečným API rozhraniam aby sa využili len na danom type zariadení. Adaptívne ovládacie prvky používateľského rozhrania a panely s flexibilným nové rozložením prvkov vám umožnia prispôsobiť používateľské rozhranie aplikácie pre široké spektrum zariadení s rôznou veľkosťou a rozlíšením displeja. Vývojári teda už nebudú cieliť aplikácie na operačný systém, ale na jedno alebo viac druhov zariadení.

Rodiny zariadení

Rodina zariadení je množina API rozhraní pre konkrétny konštrukčný faktor zariadení (smartfón, tablet…), ktoré majú názov a číslo verzie. Dedí vlastnosti od API rozhrania univerzálnej rodiny zariadení a rozširuje ich. To zaručuje, že API univerzálneho zariadenia bude dostupné na každom prístroji.

Každý potomok, teda rodina konkrétnych zariadení pridáva k zdedeným vlastnostiam a funkciám svoje špecifické. Pritom je zaručené, že tieto vlastnosti a funkcie budú dostupné na akomkoľvek zariadení príslušnej rodiny. Výhodou takejto hierarchie rodín zariadení je, že vaša aplikácia môže bežať na akejkoľvek, prípadne všetkých rodinách zariadení. Adaptívny kód dynamicky deteguje a používa funkcie zariadenia z konkrétnej rodiny, ktoré sú mimo rodiny univerzálne zariadenie.

Rozhodnutie o tom, na ktoré rodiny zariadení bude vaša aplikácia cieliť je na vás, podľa jej účelu. Snažte sa pokryť čo najviac funkcionality z API univerzálnej rodiny. Podľa toho vaša aplikácia obsiahne väčší, alebo menší počet zariadení. Ak bude využívať len API univerzálnej rodiny, bude k dispozícii pre všetky zariadenia. Platí to aj opačne, čím viac funkcií musí byť volaných podmienečne, tým musíte aplikáciu urobiť viac adaptívnu, aby taktiež mohla bežať na širokú škálu zariadení. Aplikácia, ktorá sa zameriava špecifické vlastnosti rodiny, IoT zariadení môže bežať len na týchto zariadeniach.

Môžete sa snažiť o tri druhy stratégie.

 • Maximalizácia dosahu vašej aplikácie. Ak chcete bez väčšej obsiahnuť maximálny rozsah zariadení, logicky musíte využívať iba funkcie API rozhrania univerzálnej rodiny zariadení. Tieto zdedili všetci potomkovia, čiže užšie zamerané rodiny zariadení. Iný prácnejší, ale oveľa lepší spôsob je adaptovať aplikáciu pre všetky rodiny s používateľským rozhraním, teda desktop, mobile, Xbox
 • Cielenie na jeden druh zariadenia. Ak sa chcete úzko špecializovať na jednu rodinu zariadení, povedzme na PC, alebo hernú konzolu Xbox môžete v plnom rozsahu využívať funkcie API pre vybrané rodiny zariadení.
 • Cielenie na podmnožinu zariadení. Môžete aplikáciu zacieliť povedzme na desktop a mobil, prípadne desktop, Xbox a Surface Hub. Typickým príkladom bude graficky náročná hra, ktorá by bola veľkou záťažou pre grafický subsystém a batériu mobilného zariadenia.

Čo potrebujete na vývoj aplikácií pre Windows 10

15. mája 2015

Aby ste mohli robiť praktické príklady, potrebujete mať vhodne nakonfigurovaný vývojársky počítač. Na reálny, alebo virtuálny počítač si nainštalujte poslednú zostavu Windows 10 preview, a vývojové prostredie Visual Studio 2015. v dobe písania príspevky to bola zostava Windows 10075 a Visual Studio 2015 Release Candidate. Pri inštalácii Visual Studia sa uistite, že máte zaškrtnutú položku Universal Windows App Development Tools a emulátory pre mobilné platformy Ešte predtým skontrolujte v BIOSE vývojárskeho počítača, či máte povolenú podporu virtualizácie. Bez nej vám nebudú fungovať emulátory.

Ako prepnúť Windows 10 zariadenie do vývojárskeho módu

15. mája 2015

Keď si nainštalujete najnovší preview Windows 10, vývojové prostredie Visual Studio 2015 RC a urobíte prvý projekt pre Windows 10, pri pokuse o jeho spustenie sa vám zobrazí takýto dialóg.

Aby ste mohli ladiť aplikácie pre Windows 10 na lokálnom počítači, alebo emulátore, je potrebné zariadenie prepnúť do vývojárskeho módu. Najjednoduchší postup je:

 • Spustite regedit
 • Vytvorte register typu DWORD a nastavte jeho hodnotu na 1 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock\AllowAllTrustedApps
 • Vytvorte register typu DWORD a nastavte jeho hodnotu na HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock\AllowDevelopmentWithoutDevLicense